Piyano Tarihçesi

PİYANO TARİHİ
Aşağıda yer alan bilgiler, piyanonun tarihinden kesitler sunmaktadır ve paylaşım amaçlıdır. Tamamı, “PİYANO: Bir Çalgının Biyografisi” adlı kitabımdan alıntı olup, burada yer veremediğim piyanonun yapısal, sosyal, ticari ve pedagojik gelişimiyle ilgili detaylı bilgiler için kitabın kendisinden yararlanabilirsiniz. Tüm bilgileri, kaynak göstererek, ticari olmayan her türlü gereksiniminiz için kullanabilirsiniz. Kaynakça, bölümün sonundadır. Doğal olarak, böylesine kapsamlı bir konuda, her fikirde uzlaşmak ya da her kaynağın aynı bilgileri sunmasını beklemek olası değildir. Bu nedenle, bu bilgilere eklemeler ya da düzeltmeler yapmak isterseniz, lütfen kaynaklarını da göstererek, iletişim bölümünden benimle irtibata geçiniz. Buğra Gültek.

Piyano Öncesi Klavyeli Çalgıların Gelişimi
Ke

Çin “Ke” Çalgısı

Telli klavyeli çalgıların bilinen en eski atası, tarihi M.Ö. 2650 yılına uzanan Çin Ke’sidir. Bu çalgı, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaydı ve tahta bir kutunun üstüne tutturulmuş elli telden oluşmaktaydı. Her bir tel, 81 iyi kalite liften yapılmıştı ve yetenekli bir müzisyen, telin sahip olduğu sesin alt ve üst beşlisini, doğru yöntemler kullanarak elde edebiliyordu. Daha sonra geliştirilen Ke, hareketli köprülerin kullanıldığı 25 telli bir yapıya ulaştı; her 5 tel için, farklı renkte bir köprü kullanılmaktaydı. Hareket eden köprü sistemi, uzman müzisyenin, çok farklı ses renklerine ulaşmasını sağlıyordu. Dönemin Çinli müzisyenleri için Ke, çalgıların en üst derecesini temsil ediyordu.

Monokord


Pisagor’un, M.Ö. beş yüzlü yıllarda, müzikal seslerin matematiksel ilişkilerini bulmak için kullandığı alettir. Tahta bir kutunun üstüne sabitlenmiş tek bir telden oluşurdu ve telin altına konan bir kağıt aracılığıyla, farklı ses derecelerinin işaretlenerek incelendiği bir ölçeğe sahipti. Tel, bu derecelerin gösterildiği farklı pozisyonlardan parmakla çekilerek, değişik perdelerden sesler elde edilirdi.
Monokord
Yunanlılar tarafından sıklıkla kullanılan monokord, Roma İmparatorluğu’nda da, özellikle kilisede, koronun tona girişini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştı. Arezzo’lu Guido, entonasyonu kesinleştirmek için, çalgıya hareketli köprüler uyarlamıştı. Hareketli köprü, ardından gelecek olan başka yenilikleri de hızlandırmış, tel sayısı arttırılan monokordlara, klavis (klavye) de eklenmişti. Klavisteki her tuşun, kendine ait bir mızrabı vardı; tuşa basıldığında mızrap, elde edilecek sesin perdesine uygun bir noktadan teli çekip bırakmaktaydı. Klavis, kısa sürede tel sayısının artmasına olanak sağlamıştı. 12. ve 13. yy.da yapılan denemelerle çalgının, tüm sesleri verebilecek özelliğe kavuşması amaçlanmıştı. Bu denemeler, Klavisiteryum (clavicytherium)’u doğurdu.

Klavisiteryum


1300 yılında İtalya’da keşfedildiği düşünülen çalgı, Almanya’da geliştirilmişti. Teller, arpta olduğu gibi, üçgen biçiminde yerleştirilmişlerdi ve klavisin ucuna sabitlenmiş, tüyden mızraplarla çekilmektelerdi. Klavisiteryum da, gelişerek, klavikordu oluşturmuştur.
Klavisiteryum
Echiquier
Adına tarihi kayıtlarda sıkça rastlanan bu çalgıyla ilgili olarak ne yazık ki, detaylı bilgi bulunmamaktadır. Fransızca echiquier, “satranç tahtası” anlamına gelmektedir. Çalgıyı nitelendirmek için kullanılan tek terim bu değildir; İngiltere’de buna chekker deniyordu. Almanya’da, şair Eberhardus Cersne von Minden, der Minne Regelen (1404)’de, Clavycymbolum (klavsen), Clavichordium (klavikord) yanında bir de Schachtbret’ten bahseder ki bu sözcük, Almanca’da echiquier’in karşılığıdır.
Çalgının yapısına atıfta bulunan çok az belge vardır. Bunlardan biri, 1388 yılında Aragon Kralı I. John’un, Burgundy Dükü’ne yazdığı bir mektuptur. Kral John, bu çalgının aslında orga benzemekle beraber, teller aracılığıyla ses çıkarttığını yazmıştır. Bazı yazarlar, bu çalgıyı, ilkel çekiç mekanizmasına sahip bir klavikord olarak düşünmektedirler. Diğer yazarlar ise, klavsenin atası olabileceğini ve telleri çeken mızrapların, satranç tahtasındaki piyonlara benzemelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmış olabileceğini iddia etmektedirler. Her ne olursa olsun, echiquier sözcüğü, 15. yy.dan itibaren kaynaklardan kalkmış, yerini klavikord almıştır.

Klavikord


15. yy.da üretilen ilk klavikord modelleri, diğer çalgıların aksine, mızrapla tellerin çekilmediği, ancak, titreştirildiği bir sisteme dayanıyorlardı. 20 ila 22 metal tele sahiptiler. 16. yy. sonu ve 17. yy. başında oldukça geliştirilen klavikord, döneminin en popüler çalgısı haline gelmişti. 18. yy.da pianoforte’nin icadından sonra bile, klavikord, uzunca bir süre popülerliğini korudu.
Resimde yer alan klavikord, 50 tuşluydu ve ses tahtası üzerine oturtulmuş beş köprüsüyle, Çin Ke’sini andırmaktaydı. Ses tahtası, çalgının yarısını oluşturmaktaydı ve diğer yarısı da, açık durması zorunlu olan tuşlara ayrılmıştı
Klavikordlar, açık birer dikdörtgene benzemektelerdi ve uzun kenarları boyunca teller sabitlenmişti. Tellerin, birbirlerinden uzunluk ya da kalınlık açısından farklı olmalarına gerek yoktu. Her tuşun sonuna sabitlenen, yukarıya bakan ve tellerle dik açı yapan mızraplar bulunuyordu. Mızrap, tele vurduğunda, teli, eşit olmayan iki bölüme ayırmaktaydı. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, tele vuran mızrabın geri çekilmemesiyle, tüm tel yerine, vuran elemanın böldüğü iki ayrı parçanın titreşmesidir. Ayrıca mızrap, telle kontak halinde kaldığından, telin titreşimini de önleyerek, sesin zayıf çıkmasına neden olurdu. Esas olarak, telin uzun bölümünün titremesine izin verilir, kısa bölümler, kumaş yardımıyla susturulurdu.
Klavikordun yapısında, genellikle, tellerden daha fazla tuş bulunmaktaydı. Çoğunlukla, her bir tele iki ya da üç tuş bağlıydı; erken dönem çalgılarında bir tuş iki mızraplıydı; mızrabın doğru yere vurabilmesi için müzisyen, tuşu eliyle yönlendirmekteydi. Bu, oldukça zor bir yöntemdi ve en basit eserlerin bile çalınmasını güçleştiriyordu. Sorunun çözülmesi için, 1725 yılında Alman Daniel Faber’in bulacağı düzeneğin beklenmesi gerekiyordu.

Çalgının bir avantajı, sahip olduğu tuş ve mızrabın tek parçadan oluşmasındaydı ki, bu sayede, farklı hareket eden pek çok parçanın birbirleriyle uyumunu sağlama sorunu ortadan kalkmaktaydı. Farklı tel setleri ve el ile işletilen düzeneklerden de uzak olan klavikord, bu nedenlerle ucuza mal oluyor ve bakımı da kolaylıkla yapılabiliyordu.

Mızraplar, tellere vurdukları noktalara bağlı olarak ses perdesini belirlediklerinden, farklı perdelerdeki iki ya da daha fazla sesi çıkartmak için, aynı tel kullanılabilirdi. Örneğin, “la” notasını çıkartan tel, biraz daha yukarıdan vurarak “si bemol” notasını da çıkartabilirdi, ancak bu iki nota arka arkaya gelemezdi. Bu prensipte, üç oktavlık, yani 36 yarım perdelik bir klavikord, sadece yirmi dört tel kullanılarak üretilebilirdi ki bu da, çalgı maliyetini çok azaltan bir başka faktördü. Bu şekilde tel sayısı, tuş sayısından az olan klavikordlara bağlı (gebunden – fretted) klavikord denmektedir. Bağımsız, yani her tuşun, ayrı bir tele bağlı olduğu klavikord, ancak 18. yy.ın ilk çeyreğinden sonra, bu çalgılar için yazılan müziğin oldukça karmaşıklaşmasının getirdiği zorunluluklara bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

lavikord

Ses volümü çok düşük olmakla beraber, klavikord, çalan kişinin dokunuşunun hassasiyetini yansıtabilmekte ve hoş crescendo ve diminuendo yapabilmekteydi. Johann Sebastian ya da Emanuel Bach gibi virtüozler, tuşları tutarak ya da titreterek, kendi ifadelerini en üst düzeyde çalgıya yansıtabilmektelerdi. Bu yüzden, klavikordu, geniş bir müzikal ruha sahip ilk klavyeli telli çalgı olarak adlandırmak mümkün olabilir. İfadeli çalabilme özelliği, onu, diğer klavyeli çalgılardan ayırıyordu.
Mızrabın, çekip bırakmak yerine, tele vurması, vuruşun hızı ve momentumunun değiştirilerek telin titreşimini etkilemek sonucunu da doğurmuştu. Bu, çalan kişiye, parmak uçlarıyla, çıkan sese daha fazla etki edebilme olanağı sağlıyordu ve çalgıdan çıkan sesin volümü, kısıtlı ölçülerde de olsa, ayarlanabiliyordu. Ayrıca, bebung denilen bir vibrato etkisi de olanaklıydı. Ancak, sert yapılan vuruşlarda, mızrabın, zaten kırılgan olan ses çıkartma mekanizması olumsuz etkileniyor ve güzel bir ton duyulamıyordu.

Sahip olduğu avantajlara karşın, bu çalgının güzel, ancak, zayıf sesi, pek çok müzisyeni tatmin etmemişti ve volümü daha yüksek bir klavyeli çalgıya ihtiyaç

klavikord mekanizma

duyulmaktaydı. Klavikordun, herhangi bir oda müziği grubunda çalınması mümkün değildi, solo olarak da, bir odada ancak sesini duyurabiliyordu. Popülerliği, ifadeli sesinin yanında ucuzluğundan da ileri gelmekte, fakirin klavyesi diye adlandırılmaktaydı.
Klavikord mekanizması: a-b: tel; c:mızrap; d-e: tuş

Spinet ve Virjinal
1503 yılında, Venedik’li Giovanni Spinetti, dikdörtgen şeklinde, dört oktavlı yeni bir telli klavyeli çalgı icat etti. Dikdörtgen yapı, ses tahtasının genişlemesine ve tellerin daha uzun olabilmesine olanak sağlamıştı; Spinetti, neredeyse tüm yüzeyi tellerle kap-ladı. Bununla beraber, uzun teller, mızrabın tellere doğrudan dokunmasına izin vermiyordu; ses elde edebilmek için, mızrabın, teli çekip bırakması gerekmekteydi. Spinetti’nin çalgısında, yandaki şekilde görülene benzer, ortasında bir dil bulunan kaldıraç mekanizmaları yer almıştı. Tuşa basıldıktan sonra kaldıraç, teli geriyor, iş bittikten sonra da bir parça kumaş, titreşimleri önlüyordu. Bu çalgıya, mucidinin adından hareketle spinet adı verildi.
Spinetin, müzisyene ifade gücü vermemesi ve mızrabın çekme hareketinden doğan metalik ses rengi gibi dezavantajları vardı; ancak, ses volümündeki yükseklik, onun, kısa sürede popüler olmasına yetti. Bu tarz küçük boyutlu klavyeli çalgılar, portatif olarak taşınabiliyor ve bir masanın üstüne konarak, rezonansları arttırılabiliyordu. Spinetti’nin ürettiği modellerde klavye çalgının dışındayken, 1550’den sonra, Milan’lı Rossi, klavyeyi çalgının içine alan modeller geliştirmişti.
İngiltere’de spinet, virjinal olarak tanınmıştır. Bazı yazarlar, bu iki çalgının birbirinden farklı olduğunu söyleseler de, gerçekte, birbirlerine çok benzerler.
17.yy.ın ikinci yarısından itibaren virjinal sözcüğünün kullanımı, nedenini tam olarak kavrayamadığımız şekilde, gözden düşmeye başlamıştır. Bunun yerine, harpsicon ve daha sonraları da harpsichord sözcükleri tercih edilmiştir. Terminolojideki bu farklılığın, küçük ve dikdörtgen çalgıları, tellerin geriye doğru uzadığı, büyük ve kanat şekilli çalgılardan ayırmak için kullanıldığı düşünülmektedir.

Klavsen

Daha yüksek ses ihtiyacı, spinetlerin, kanat şekilli daha geniş yapılara evrimleşmeleri sonucunu doğurdu. Birbirine benzeyen virjinal ve spinet, gelişerek, İngilizce’de harpsichord, Fransızca’da clavecin, Almanca ve İtalyanca’da cembalo ya da clavicembalo diye adlandırılan çalgıya dönüşmüştür.
Klavsenin sahip olduğu geniş ses tahtası, tellerin daha uzun olmalarına olanak tanımıştı. Bu şekilde elde edilen yüksek volümün yanı sıra, çalgı üreticilerinin üstünde denemeler yapabilecekleri bir ortama da ka-vuşulmuştu. Uzun teller, volümü arttırıyorlardı, ancak, sesin daha metalik çıkmasına da yol açıyorlardı; bu da, ilk dönemlerde, biraz kulak tırmalıyordu. Orkestrayla çalınırken gözardı edilse de bu metalik ses rengi, solo çalarken dinleyenleri tatmin etmekten uzaktı. Bu sorunu çözmek için üreticiler, farklı düzeneklerin kullanıldığı çalgılar ürettiler; bunlara, elle komuta edilen düğmeler (stoplar) ve sayıları yirmi beşi bulan pedallar taktılar.
15. yy.da klavsen, deneysel gelişimini tamamlamış ve genel kullanıma sunulmuştu. 1440 yılında Burgundian Sarayı astronomu Henri Arnault de Zwolte, geniş bir clavicymbalum (klavsen) diyagramı çizmişti. Arnault, şekli açıklarken, telleri, kuş tüyünden yapılan mızrapların çektiğini yazmıştı. 1500’lü yıllarda ikinci tel seti ve 1579’da da, bir üst oktavdan tınlayan üçüncü tel seti eklenmişti. 17. yy.da, dönemin en gözde çalgısı olan lavta ile rekabet edebilecek durumdaydı. Takip eden yıllarda, Avrupa’nın en popüler çalgısı oldu ve besteleme tekniklerini derinden etkiledi. Fransa’da Chambonniéres ve Louis Couperin gibi bu çalgıya odaklanmış besteciler, kendilerini takip eden Jean-Philippe Rameau ve François Couperin ile birlikte, ünlü Fransız Klavsen Okulu’nu oluşturdular. Çalgı, Almanya’da Bach ailesini ve İspanya’da da, İtalyan besteci Scarlatti’yi derinden etkiledi.

Klavsenin gelişmesi ve popülerlik kazanmasında önemli kilometre taşlarından birisi, Antwerp’li Ruckers ailesiydi. Ailenin ilk usta klavsen üreticisi olan Hans Ruckers, 1579 yılında üretime başladı ve firma, yaklaşık yüz yıl varlığını sürdürdü. Ruckers ailesi, o güne kadar nadiren kullanılan mekanik ses değiştirici düzenekleri ve elle kullanılan stopları, neredeyse standart hale getirmişti. Sonraki üreticiler, klasik Ruckers modellerini örnek alarak üretimlerini geliştirdiler.

Klavsenin sesi temiz ve parlaktı; çalındığında, sanki bir grup gitar çalınıyormuş gibi bir hava yaratıyordu. Çalan kimsenin parmağının tuşa basış kuvveti, sesin volümünü etkileyememekteydi. Tuşa güçlü ya da ha-fif basılması, mızrabın, teli çekme hareketinde değişiklik yaratmasına yol açmıyordu. Tuşa çok hafif basıldığında, mızrabın, çekme hareketini yapamaması riski vardı. Net bir sese ve yüksek volüme rağmen klavsende, ses miktarını ayarlama konusunda esneklik yoktu.

Özellikle solo çalarken, klavsenin dinamik farklılıklar yaratabilme kapasitesine ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle, iki, üç ve hatta dört set halinde, birbirinin üstüne dizilmiş tellere sahip klavsenler üretilmişti. Bu sonradan eklenen tel setlerini kontrol etmek için her bir tuşa, fazladan kaldıraçlar eklenmişti. Ekstra teller, orijinal tel uzunluğunun iki katına ya da yarısına sahiptiler; bu şekilde ana sesin bir oktav üstünden ya da altından tınlamaları mümkün oluyordu. Çalgının ön yüzünde bulunan düğme benzeri stoplar, hangi kaldıraç setinin kullanılacağını kontrol ediyorlardı.

klavsen iç yapı

Stopları farklı şekillerde kullanarak, farklı tel setleri aktive ediliyor, bu da, çalarken, belirli sınırlar içerisinde renkli dinamik etkilere ulaşılmasını sağlıyordu. Büyük ölçekli bir çalgıda stoplar, bir tuşun, üst ya da alt oktavlarda, hatta bazen, daha aralıklı oktavlarda, iki ünison sesi çıkartmasına yarıyorlardı. Tüm bu çeşitlilik, çift klavyeyi zorunlu hale getiriyordu.
Stopları çekmek ya da itmek, çalarken zaman kaybına ve istenmeyen bir fiziksel efora neden oluyordu ki, bu yüzden, eserin yapısal olarak birbirinden ayrılabilen kısımları dışında (füg bölümleri, rondo kupleleri vb) bunları kullanmak mümkün olamıyordu. Ton kalitesindeki ya da volümündeki değişiklikler, “teraslanarak”, keskin biçimlerde yapılıyor, ani çıkıntılı, eğik ya da inişli – çıkışlı yapılamıyordu. En gözde dinamik efekt, birbirini tekrar eden aynı iki kısa cümlede, birincinin kuvvetli, ikincinin hafif çalınmasıydı.
1700’lü yılların sonuna gelindiğinde klavsen, pianoforte karşısında popülerliğini yitirmeye başladı; bunun en önemli nedeni, klavsene sürekli uygulanan teknik gelişmelere rağmen, çalgının, piyano ya da klavikordun sunduğu “ifadeli çalma” özelliğinden yoksun olmasıdır.

Santur / Pantaleon


Santur, Asya’dan çıkmış, kökleri çok eskilere dayanan bir çalgıdır. Her iki kenarında köprülerin bulunduğu ahşap bir ses tahtası, ana yapısını oluşturur. Köprülerin arasına gerilen farklı uzunluk ve kalınlıktaki teller, kendi aralarında bir dizi oluştururlar. Müzisyen, elinde tuttuğu çubuklarla tellere vurarak ses elde eder. Müzikal olmayan seslerin çıkmasını engellemek için, çubukların uçları yumuşatılmıştır. Santur, günümüzde, orta ve doğu Avrupa’da simbalom adıyla hala kullanılmaktadır.
18. yy. sosyal düşüncesi içerisinde santur, düşük sınıflara ait bir çalgı olarak görülüyordu. Müzikal kapasitesi üstünde derin olarak düşünülmemişti; hatta, çalgı için yazılmış kaynak dahi yoktu. Kukla tiyatrolarında, ya da köy evlerinde kendine yer bulabilmişti. Diyatonik dizinin özelliklerini büyük ölçüde yerine getirebiliyor, kromatik dizide ise varlık gösteremiyordu. Almanlar, o dönemde bu çalgıya, sucukların doğrandığı tahtalardan esinlenerek hackbrett diyorlardı.
18. yy.ın ikinci yarısında, güçlü bir kemancı ve dans ustası olan Pantaleon Hebenstreit, santur çalgısına getirdiği yeniliklerle adından söz ettirecek, bu çalgının verdiği fikirler, pianoforteye uygulanacaktı. Pantaleon, dinamik farklılıklar yaratarak, tellere çekiçlerle vurma fikrinin sağlamlaşmasına büyük katkıda bulunmuştu.

PIANOFORTE


İlk Çekiçli Mekanizma Denemeleri
Pantaleon Hebenstreit’in başarısı, tellere çekiç mekanizmalarıyla vurabilen bir çalgı yapma gayretini arttırmıştı. 1716 yılında Fransız Marius, bu konuda ilk denemelerini gerçekleştiriyordu. Şubat ayında, “çekiçli klavsen” adını verdiği modelleri, Academie des Sciences (Bilimler Akademisi)’a sunmuş, Akademi’de aldığı kibar övgülerden sonra bunlar, pratik bulunmadıkları için rafa kaldırılmıştı.

Marius Çekiç Mekanizması

schröt aşağı çekiç mekanizması

Benzer bir fikir, Saksonya’lı Christoph Gottlieb Schröter’in de aklındaydı. Schröter, fikri kendi vererek, ince işler yapabilen bir marangoz kuzenine rica etmiş; o da, pek çok denemenin ardından bir model üretmişti. Schröter, hayatının sonraki dönemlerinde, Saksonya’da görevli yüksek düzey kimselerin, bu çalgıya ilgi gösterdiklerini, ancak, bürokrasi çarkları arasında kendi tasarımlarının kaybedildiğini öne sürmüştür.
Schröter, tam olarak çalışan bir çalgı üretemese de, bu fikrin ilk yaratıcılarından birisi olarak kabul e-dilebilir.
Schröter, daha sonraları “Viyana” mekanizması olarak bilinecek olan sistemin temelini atmıştır.

Cristofori ve Pianofortenin Doğuşu

Medici Prensi Ferdinand, kendi prensliğine ait çalgıları ürettirmek için, Bartolommeo Cristofori adlı bir yapımcıyı, yaşadığı Padua’dan, Floransa’ya getirtti. Cristofori, yeni icat ettiği Clavicembalo (Gravicembalo) col piano e forte ile önemli yenilikler sağlamıştı. Klavsende, kaldıraçlara takılan mızraplar vardı; burada ise, mızrap yerine,

cristofori mekanizması

tellere alttan vuran çekiçler kullanılmıştı. Her çekicin başı, geyik derisiyle kaplıydı. Parmakla basılan tuş, ters tarafa doğru hareket eden bir kaldıracı harekete geçirmekteydi. İkinci kaldıracın ön ucu havalandığında, kendisiyle beraber taşıdığı ve Maffei’nin “hareketli dil” adını verdiği, ikinci bir kaldıracı taşırdı. Bu kısım, bağımsızdı ve işi bittiğinde, bir çift yay sayesinde, eski pozisyonuna geri dönüyordu. Bunlara ek olarak, arka kaldıracın uzak ucu, dikey olarak yerleştirilmiş ve normal pozisyonda tele değerek duran bir susturucu sürdini tutmaktaydı. Tuşa basıldığında, çekiç tele vurduktan sonra teller, çekicin kendi yerine geri sıçramasına olanak tanıyorlar ve bu sayede, tuştan eli çekmeye gerek olmadan, mekanizma eski konumuna geri dönebiliyordu. Bu esnada, arka kaldıracın uç kısmı, geri gelirken susturucuyu tele kapatarak titreşimleri engelliyordu. Tuş bırakıldığında, ön kaldıracın arka ucu düşüyor; aynı şekilde, arka kaldıracın ön kısmı da düşüyor ve başlangıç pozisyonuna dönülerek ses kesiliyordu. Oldukça karmaşık olan bu mekanizma yapısı, gerek Cristofori, gerek de diğer üreticiler tarafından daha sonra basitleştirilecekti.

cristofori mekanizması

Klavikortta, mızrabın tele vurduğu sistem oldukça basittir; ancak, sesin devamı isteniyorsa, vuran eleman, süratle geri çekilmelidir ki tel serbestçe titreşmeye devam edebilsin. Böyle bir sistemde susturucu kullanılmazsa, farklı seslerin uğultuları birbirine karışır ve bu da, istenmeyen bir durumdur. Piyano mekanizmasının en önemli iki sorunu, çekici hemen geri çekebilmek ve susturucuları kontrol edebilmektir; başka bir deyişle, istenen titreşimleri sağlamak, istenmeyenleri de önlemek amaçlanmaktadır.
Çekicin tam olarak geri zıplayabilmesi için, hareketsiz durduğu pozisyonla, tuşun arka kısmının en üstte olduğu pozisyon arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. Buna ek olarak, çekiç dışındaki diğer tüm mekanizma parçaları, kesinlikle, tele değmekten uzak tutulmalıdırlar. Çekiç de, tele bastıramaz, sadece vurabilir.
Çekicin, tele vurmadan önceki hareketi ne kadar yakın ve düzenli olursa, çalan kişinin kontrolü ve esnekliği de o kadar artar. Cristofori’den kuşaklar sonra bile üreticiler, bu kaliteyi arttırmak için uğraşmışlardır. Cristofori, kendi mekanizmasını geliştirerek, 1720’de, ikinci kaldıracın da tuşla aynı yönde hareket ettiği bir sisteme yönelmiştir.

cristofori mekanizması 1720

Çekiç mekanizmasında temel bir sorun vardır: eğer bir çekiç, tele çok sert vurursa, sahip olduğu enerjinin tamamını tele geçiremez ve telin üstünde fazladan birkaç defa daha zıplayabilir; bu da, istenmeyen seslerin duyulmasına neden olur. Cristofori’nin de bu sorunla boğuştuğu anlaşılmaktadır. Önce, iki ipek telle sabitleme yapan Cristofori, daha sonra bundan vaz geçerek, tuşun arkasına, üst kısmı kalın ve deri benzeri bir malzemeyle kaplı yeni bir dikme çıkartarak, geri dönen çekicin, sürtünmeden dolayı daha fazla zıplamamasını sağlamıştır. Bu prensip, günümüz piyanolarına kadar uzanmıştır.
Cristofori, 1720 yılında mekanizmasını geliştirirken, günümüzde una corda adıyla adlandırdığımız sol pedalın yarattığı etkiye benzer biçimde, elle kullanılan ve klavyeyi yana kaydıran bir mekanizma da yerleştirmiştir.
18. yy. Pianofortesi
18. yy. pianofortelerinden bahsederken, gözümüzde, günümüzün konser piyanolarını canlandırmak yanlış olur. Bu çalgılar, görüntü olarak klavsen ve klavikordun etkisinden kurtulamamış zayıf ve çelimsiz aletlerdi. Klavseninkinden daha sağlam olmayan metal tellere sahiptiler; bas sesleri çıkartan teller, genelde, pirinçtendi. Tellerin gerginliği, onu taşıyan tahtaları zorlamamak için, sınırlı tutulmak zorundaydı. Modern piyanoların sahip olduğu metal levhalar o günlerde bulunmamaktaydı; hatta, rezonans sağlamak için metallerin kullanımına olumsuz yaklaşan bir önyargı hakimdi. İnce ve çok da gerdirilmemiş tellerin üstünde, ancak, çok büyük ve ağır olmayan çekiçler işleyebilirdi. Çekiçlerin başları oldukça küçük, hatta, bazen nokta gibiydi. Kaplama malzemesi olarak keçe yerine Cristofori’nin ilk çalgısında olduğu gibi, sıklıkla geyik derisi kullanılmaktaydı. Bazı durumlarda, klavikord mızrabını andıran biçimde, çıplak tahta da kullanılıyordu. Akustik olarak en iyi sonucu almak için çekicin tele vuracağı kesin noktalar henüz bilimsel olarak kanıtlanamamış olmasına karşın, şüphesiz, önceki tecrübelere dayanılarak, bazı gerçeklere ulaşılmıştı. Zengin ve devamlı sesler elde edilemiyordu; bu nedenle 1770’lere kadar pianoforte, daha çok, bir eşlik çalgısı olarak kalmıştı.
Tonal çeşitliliği sağlamak için, klavsende olduğu gibi, farklı düğmeler (stoplar) kullanma fikri, pianoforte yapımcılarında da, ısrarlı şekilde, kendine yer bulmuştu. İstenilen durumlarda tellerle çekiçler arasına konabilecek kumaş, ya da deri parçalarına kumanda eden mekanizmalar denendi. Bu düğmeler “lavta”, “arp” ya da “piano” olarak adlandırılıyordu. Her çekicin iki tele vurduğu mekanizmalarda, daha sonra “una corda” olarak adlandırılacak sistem geliştirilmişti: bir kaldıraç mekanizmayı yana itiyor ve çekiç, iki yerine tek tele vuruyordu. Klavsen mekanizmasıyla pianoforte mekanizmasını birleştirmeye ve ortak tek bir çalgı üretmeye yönelik çalışmalar da yapıldı, ancak, başarılı olunamadı.

Pantaleon Hebenstreit’in, çalgısını çalarken büyük arpejler boyunca tellere vurması ve rezonansı uzun süre havada bırakması da pianoforte yapımcılarını etkileyen bir örnekti. Bunu sağlamak için, tüm sustu-rucuların (sürdinlerin) bir kaldıraç yardımıyla tellerden kaldırılabileceği bir mekanizma tasarlandı. 18. yy. ortalarında Alman yapımı çalgılarda tüm bu kaldıraçlar el yardımıyla çalışıyordu. Susturucuların kaldırıldığı durumda el çok uzun süre kaldıracı tutmak zorunda kaldığı için, bu mekanizma, dizle çalıştırılmaya başlandı; ayak kaldıraçları, yani pedallar, yüzyılın sonunda İngiltere’de kullanılmaya başlanacaktı.
Piyanonun yapısı ve özellikle mekanizması, İngiliz ve Viyana tipi olmak üzere iki farklı yöne gitti. Aslında, İngiliz mekanizması, İngilizler tarafından değil, Saksonyalı üreticiler tarafından bulunmuş; Viyana mekanizması da, Alman üreticiler tarafından icat edildikten sonra, Andreas Stein, ya da Nanette Streicher gibi Viyanalı üreticiler tarafından geliştirilmişti.
Viyana piyanolarında, tuştan tele kadar giden mekanizma, oldukça doğrudandı ve fazla kesintiye uğramazdı. Çalınışları kolay, ancak, volümleri düşüktü. Londra üretimi piyanolarda ise, ki bunlar genellikle çok popüler olan kare şeklinde üretilirlerdi, mekanizmadaki çekiç, daha rahat salınarak yüksek bir kuvvetle tellere vurabiliyor ve bu sayede güçlü bir ses çıkartıyorlardı. Ancak, bu mekanizma, tuşlarının sertliği yüzünden, daha fazla güce ihtiyaç duyuyordu.
Besteci, virtüoz ve öğretmen Johann Nepomuk Hummel, bu iki farklı tip piyano için bir karşılaştırma yapmıştı:
“Alman (ya da Viyana) piyanosu, en zayıf el tarafından bile kolayca çalınabilir. Çalıcıya, flüte benzer tonuyla, yumuşak ve gölgelemeye çok uygun bir ortam sunar; geniş bir odada, ona eşlik eden orkestraya zıtlık oluşturarak, çok fazla efor gerektirmeden hızlılık da sağlayarak işini yapar.”
Hummel, İngiliz mekanizması için de şöyle söylüyordu:
“…dayanıklılık ve tonun doluluğu. Bununla beraber, Alman piyanosunun bazı özellikleri bunda yoktur. Tuşe oldukça ağırdır; tuş, daha derine gömülür ve tekrarlanan hareketler, çok hızlı biçimde ger-çekleştirilemez. … Bunu tolere edecek bir özellik, İngiliz Piano-Forte’sinin sunduğu dolu tonun, melodiye verdiği çekicilik ve uyumlu tatlılıktır.”
Piyanoyla yapılan profesyonel performanslar, İngiltere ve Almanya’da farklılık gösteriyordu. Londra’da konserler, genellikle, halka açıkken, Almanya ve Avusturya’da sarayda gerçekleştiriliyorlardı. Dolayısıyla, piyanolar için aranan özellikler de, her iki coğrafyada birbirlerinden farklıydı: İngiltere’de, konser salonunu dolduracak, yüksek volümlü ve güçlü çalgılar isteniyorken, Almanya’da, daha akıcı ve çalana ince ve hassas yanıtlar verebilen çalgılar aranmaktaydı. Bu nedenle, her ne kadar Viyana ve İngiliz piyanoları arasında, şekil, mobilya ve diğer yapısal unsurlarda farklılıklar bulunsa da, en temel farklılık, mekanizmalarındaydı.

viyana grand piyano mekanizması 1786

İngiliz tasarımcılar, Cristofori’nin orta kaldıracından farklı olarak, doğrudan vuruşlu mekanizmayı tercih ettiler. Günümüze kadar ulaşabilmiş İngiliz grand piyanolarının en eskisi olan ve şu anda Edinburg Üniversitesi’ndeki Russel Koleksiyonu’nda yer alan 1772 yapımı Americuc Backers piyanosunun mekanizması, 1777’de Robert Stodart’ın patentiyle daha da geliştirilmişti. Bu model, 1785’ten itibaren John Broadwood tarafından kullanılmaya başlanarak, yaklaşık bir yüzyıl boyunca, İngiliz ve Fransız piyanolarında standart hale gelecekti.

İngiliz grand piyanolarının, sağda susturucuları (sürdinleri) denetleyen ve solda da una corda’yı gerçekleştiren iki pedalı bulunuyordu. Susturucuların kontrolü, daha

önce pantaleon üreticileri tarafından da kullanılmış, Gottfried Silbermann da, benzer biçimde, bu mekanizmayı, elle kontrol edilir şekilde piyanolara uygulamıştı.
İngiliz grand piyanolarının 1770’lerdeki Viyanalı rakibi, gerçekte Viyana yerine Augsburg’da yerleşik Johann Andreas Stein idi. İngiliz piyanolarına göre kasası çok da derin olmayan çalgısı, bu görüntüsünün uyandırdığı daha zayıf imajı, aslında, hak etmiyordu. Pedallar yerine Stein, diğer Alman ve Viyanalı üreticiler gibi, dizle kullanılan ve klavye yatağının altına monte edilen mekanizmaları tercih ediyordu. 1800’den sonra onlar da pedal kullanımına geçtiler ve süratle pedal sayısını artırdılar. Bazı piyanolarda pedal sayısı yediye kadar çıkıyordu, bunlardan birisi de, Mehter müziğini taklit etmeye yarayan “Yeniçeri” pedalıydı.
1790’larda kullanılan Viyana piyanolarının telleri, akort kulakçıkları ve varsa pedal aksamları metalden, geri kalan herşey ahşaptan yapılıyordu. Alt fa’dan üst fa’ya kadar beş oktavlık bir açıklığı vardı; başka bir deyişle, 36 beyaz, 25 siyah olmak üzere toplam 61 tuşa sahipti. Mozart ve Haydn’ın hemen hemen tüm pianoforte eserleri, Beethoven’ın da 1804’te yayınlanan üçüncü piyano konçertosuna kadarkiler, bu aralık içinde yazılmışlardı. 19. yy.ın ilk yıllarında Viyanalı piyano yapımcıları, İngilizleri taklit ederek, tizlerdeki tuş sayısını arttırdılar. Pedal fikri, 1780’lerde İngiltere’den alındı. Bu şekilde piyanolar yapılmasına rağmen, 1800’lerin başında, hala, dizle çalışan sistemler kullanılıyordu.
Streicher firmasının bir elemanı, J. Andreas Stein’ın maşalı mekanizmasını daha da geliştirdi ve bu yeni mekanizma “Viyana mekanizması” adıyla standart hale getirildi. Viyana mekanizması oldukça hafif bir tuşeye sahipti ve tiz seslerde iki, ya da üç tel aynı tuşa bağlı olup ünison olarak akortlanıyordu. Günümüzün kalın bas telleri, o günün ahşap yapısının gerekli gerilimi sağlayamaması nedeniyle, henüz kullanılmıyordu. Bunun yerine, günümüzdekilere kıyasla daha ince teller vardı, ses kaliteleri iyi olmakla beraber volüm olarak düşük kalmaktaydılar.
Uzun dönemde piyano üreticileri, gerek pedalların kullanımı, gerek de mekanizma yapısı bakımından, İngiliz tasarımlarını kabullendiler. Bununla beraber, Viyana piyanoları, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert ve Schumann gibi bestecilerin piyano müziklerinin şekillenmesinde büyük rol oynadılar. Piyano tarihini incelemenin en ilginç yanlarından birisi, bu edebiyatın en ünlü eserlerinin üstünde yazıldığı piyano tipinin, zaman içinde geçerliliğini yitirmiş olmasıdır.
1790’larda, İngiliz ve Alman grand piyanoları, boyut ve kapasite olarak gittikçe genişlemeye başladılar ki, bunda, Londra konser salonlarının parlak ismi Jan Ladislav Dussek’in yaptığı uyarıların da etkisi vardır. Beş buçuk oktavlık aralık, aynı on yıl içerisinde, Broadwood tarafından özel sipariş olarak altı oktava çıkartılmış ve bu yapı, ancak 1810’larda standart hale getirilmiştir (do-do aralığı; 6 oktav). Avusturya ve Almanya’da, altı oktavlık yapı, orta do’nun iki oktav ve bir beşli aralık altındaki fa notasından başlayarak şekillenmişti ki, Beethoven’ın geç dönem eserleri ile Schubert’in eserlerinin çoğunluğu, bu aralıkta yazılmıştı.

Giustini ve İlk Piyano Müziği
Cristofori’nin öldüğü yıl olan 1732, piyano için yazılan ilk müziğin basıldığı yıldır. 18. yy.ın büyük bölümünde piyano, farklı ülkelere ihraç edilse de, aristokrat patronlar, bunların hizmetindeki müzisyenler ve çalgı üreticilerinden oluşan çok dar bir kesime hitap ediyordu. Saray odalarındaki özel performanslarda solo, ya da eşlik çalgısı olarak kendine sınırlı bir yer bulabiliyordu.
Piyanonun gönderildiği ilk saray, Lizbon’daki Portekiz Sarayı’dır. Burada Kral V. Joao ve Kraliçe Maria Anna, Domenico Scarlatti gibi bestecilere ve bazı İtalyan opera sanatçılarına patronluk yapıyorlardı; İtalyan müziğine düşkünlükleri, birkaç Cristofori pianofortesini satın almalarına yol açtı. Kralın küçük kardeşi olan Dom Antonio de Bragança, İtalya’da bulunmuş ve Scarlatti’den klavsen öğrenmişti; Bragança, pianoforte çalgısı için yazılan ilk müziğin ithaf edildiği kişi olacaktı. Tuscan’lı orgçu Lodovico Giustini, 1732’de Floransa’da yayınlanan 12 solo sonatını, bu prense adamıştı.
Giustini’nin yazdığı sonatların ne anlama geldiğini iyi kavrayabilmek için, bu eserlerin yazıldığı ortamı iyi okumak gerekir. Öncelikle, bu sonatlar, ticari kaygı güdülmeden yazılmışlardı. Albümün kapak sayfa-sında Giustini, “Sonate di cimbalo di piano, e forte, detto volgarmente di marteletti” (hafif ve kuvvetli çalabilen klavsen, küçük çekiçli olarak tanınan) yazıyordu. Besteci, Portekiz Sarayı’nın gözde oyuncağı haline gelen bu çalgının kapasitesiyle ilgili denemeler yapmayı da amaçlıyordu. Sonatları, sıradan bir klavsenin yapamadıklarının, Cristofori çalgısında nasıl yapılacağını gösterir nitelikteydi. Ayrıca, piyanoyu, klavsen çalma tekniklerinde de gezdirerek, önceki çalgının ayıplarını (!) gözler önüne sermek istemişti. Bu amaca ulaşmak için de, pianofortenin en göz alıcı özelliği olan dinamik farklılıkları vurgulamış, 12 sonat boyunca sıklıkla piano ve forte ayrımlarını kullanmıştı.
Giustini’yi takip eden 30 yıl içerisinde pianoforte, gelişmesine devam etse de, bu çalgıya yazılmış herhangi bir esere rastlanmamaktadır; bu da, çalgının hitap ettiği kitlenin henüz çok kısıtlı olmasından kaynaklanmıştır.

Yazı Kaynağı : [-]


PİYANO MÜZİĞİNİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNAN MÜZİSYENLER

Erken dönem Barok bestecileri (1550–1600 arası doğanlar)

 • Giulio Caccini (c. 1545–1618)
 • Mikołaj Zieleński (c. 1550 – c. 1616)
 • Paolo Quagliati (c. 1555–1628)
 • Manuel Rodrigues Coelho (c. 1555–c. 1635)
 • Jacques Champion (before 1555–1642)
 • Johannes Nucius (c. 1556–1620)
 • Alfonso Fontanelli (1557–1622)
 • Adriano Banchieri (c. 1557–1634)
 • Oratio Bassani (c. 1558–1617)?
 • Giovanni Bassano (c. 1558–1617)
 • Felice Anerio (c. 1560–1614)
 • Giovanni Bernardino Nanino (c. 1560–1623)
 • Peter Philips (c. 1560–1628)
 • Hieronymus Praetorius (1560–1629)
 • William Brade (1560–1630)
 • Camillo Lambardi (c. 1560–1634)
 • Dario Castello (c. 1560–c. 1640)
 • Jacopo Peri (1561–1633)
 • Hans Leo Hassler (1562–1612)
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
 • John Bull (c. 1562–1628)
 • John Dowland (1563–1626)
 • Jean Titelouze (1563–1633)
 • Lodovico Grossi da Viadana (1564–1627)
 • Sebastian Aguilera de Heredia (1565–1627)
 • Ascanio Mayone (1565–1627)
 • Giles Farnaby (1565–1640)
 • Duarte Lobo (c. 1565–1647)
 • Alessandro Piccinini (1566–1638)
 • Manuel Cardoso (1566–1650)
 • Lucia Quinciani (born c. 1566, fl. 1611)
 • Thomas Campion (1567–1620)
 • Giovanni Francesco Anerio (1567–1630)
 • Christoph Demantius (1567–1643)
 • Claudio Monteverdi (1567–1643)
 • Bartolomeo Barbarino (c. 1568–1617 ya da daha sonra)
 • Christian Erbach (1568/1573–1635)
 • Joan Baptista Comes (1568–1643)
 • Tobias Hume (1569–1645)
 • Giovanni Paolo Cima (1570–1622)
 • Alfonso Ferrabosco (II) (c. 1570–1628)
 • Salamone Rossi (1570–c. 1630)
 • Bartolme de Selma (1570–1638)
 • Francis Pilkington (c. 1570–1638)
 • Claudia Sessa (c. 1570–1613 ve 1619 arası)
 • Michael Praetorius (c. 1571–1621)
 • Thomas Lupo (1571–1627)
 • John Ward (1571–1638)
 • Giovanni Picchi (1571/1572–1643)
 • Filipe de Magalhães (1571–1652)
 • Daniel Bacheler (1572–1618)
 • Thomas Tomkins (1572–1656)
 • Cesarina Ricci (d. c. 1573, 1597)
 • Joan Pau Pujol (c. 1573–1626)
 • Claudio Pari (1574–after 1619)
 • John Wilbye (1574–1638)
 • William Simmes (c. 1575–c. 1625)
 • John Coprario (c. 1575–1626)
 • Alessandro Grandi (c. 1575–1630)
 • Estevao Lopes Morago (c. 1575–1630sonrası)
 • Ignazio Donati (c. 1575–1638)
 • Estevao de Brito (1575–1641)
 • Matheo Romero (c. 1575–1647)
 • Giovanni Maria Trabaci (c. 1575–1647)
 • Ennemond Gaultier (1575–1651)
 • Francisco Correa de Arauxo (c. 1575–1654)
 • Vittoria Aleotti (c. 1575–after 1620)
 • Michelagnolo Galilei (1575–1631)
 • Thomas Weelkes (1576–1623)
 • Agostino Agazzari (1578–1640)
 • Melchior Franck (1579–1639)
 • Michael East (1580–1648)
 • Thomas Ford (c. 1580–1648)
 • Giovanni Girolamo Kapsberger (c. 1580–1651)
 • Jacques Cordier (c. 1580–before 1655)
 • Caterina Assandra (1580–1632)
 • Adreana Basile (c. 1580–c. 1640)
 • Thomas Simpson (1582–1628)
 • Sigismondo d’India (c. 1582–1629)
 • Marco da Gagliano (1582–1643)
 • Giovanni Valentini (1582–1649)
 • Edward, Lord Herbert of Cherbury (1582–1648)
 • Gregorio Allegri (1582–1652)
 • Severo Bonini (1582–1663)
 • Orlando Gibbons (1583–1625)
 • Paolo Agostino (Agostini) (c. 1583–1629)
 • Robert Johnson (c. 1583–1633)
 • Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
 • Antonio Cifra (1584–1629)
 • Nicolò Corradini (c. 1585–1646)
 • Andrea Falconieri (c. 1585–1656)
 • Heinrich Schütz (1585–1672)
 • Johann Schein (1586–1630)
 • Stefano Landi (1586 or 1587–1639)
 • Antoine Boësset (1586–1643)
 • Claudio Saracini (1586–1649)
 • Francesca Caccini (1587–c. 1640)
 • Samuel Scheidt (1587–1654)
 • Francesca Caccini (1587–1640?)
 • Johann Andreas Herbst (1588–1666)
 • Guillielmus Messaus (1589–1640)
 • Francesco Turini (1589–1656)
 • Thomas Robinson (c. 1560–after 1609)
 • Adam Jarzębski (c. 1590 – c. 1648)
 • Nicholas Strogers (fl. c. 1590–1620)
 • Juan Gutierrez de Padilla (c. 1590–1664)
 • Lucrezia Orsina Vizzana (1590–1662)
 • Settimia Caccini (1591–1638?)
 • Richard Allison (fl. 1592–1606)
 • Jacques Gaultier (c. 1592–after 1652)
 • John Jenkins (1592–1678)
 • Claudia Rusca (1593–1676)
 • Tarquinio Merula (c. 1594–1665)
 • Giovanni Battista Buonamente (1595–1642)
 • Heinrich Scheidemann (c. 1595–1663)
 • Biagio Marini (c. 1595–1665)
 • Henry Lawes (1596–1662)
 • Giovanni Rovetta (c. 1596–1668)
 • Luigi Rossi (1597–1653)
 • Johann Crüger (1598–1662)
 • Charles Racquet (1598–1664)
 • Thomas Selle (1599–1663)
 • Sulpitia Cesis (fl. 1619)
 • Marcantonio Negri (15??–1624)
 • Abundio Antonelli (15??–1629)
 • Giovanni Battista Fontana (15??–1630)
 • Juan Aranés (15??–c. 1649)
 • Daniel Farrant (????–before 1663)
 • William Young (????–1672)
 • August Verdufen (????–16??)
 • Giuseppe Scarani (15??–16??)
 • friedrich kuhlau (15??-16??)
Orta Barok dönem bestecileri (1600–1650 arası doğanlar)
 • Martino Pesenti (c. 1600–c. 1648)
 • Marcin Mielczewski (c. 1600–1651)
 • Simon Ives (1600–1662)
 • John O’Keover (c. 1600–c. 1663)
 • Giovanni Battista Fasolo (c. 1600–1664)
 • Étienne Moulinié (1600–1669)
 • Denis Gaultier (1600–1672)
 • Nicolaus à Kempis‎ (c. 1600–1676)
 • Jacques Champion de Chambonnières (1601 ya da 1602–1672)
 • Girolamo Fantini (1602–?)
 • William Lawes (1602–1645)
 • Pietro Francesco Cavalli (1602–1676)
 • Chiara Margarita Cozzolani (1602–1678)
 • Alba Trissina (fl. 1622)
 • Caspar Kittel (1603–1639)
 • John IV of Portugal (1603–1656)
 • Marco Uccellini (1603–1680)
 • François Du Fault (1604–1670)
 • Francesco Foggia (1604–1688)
 • Christopher Simpson (c. 1605–1669)
 • Charles d’Assoucy (1605–1670)
 • Giacomo Carissimi (1605–1674)
 • Philipp Friedrich Boddecker (1607–1683)
 • Giovanno Battista Riccio (fl. 1609–1621)
 • Joao Lourenco Rebelo (1610–1661)
 • Nicolas Hotman (c. 1610–1663)
 • Nicolas Métru (1610–after 1663)
 • Luigi Battiferri (1610–1682)
 • Henri Du Mont (1610–1684)
 • Michel Lambert (1610–1696)
 • Leonora Duarte (1610–1678)
 • Andreas Hammerschmidt (1611 ya da 1612–1675)
 • Pablo Bruna (1611–1679)
 • Leonora Baroni (1611–1670)
 • Francisco Lopez Capillas (1612–1673)
 • Louis de Mollier (c. 1613–1688)
 • Sophie Elisabeth, Duchess of Brunswick-Lüneburg (1613–1676)
 • Marc’Antonio Pasqualini (1614–1691)
 • Nicolo Borboni (fl.1614–1641)
 • Franz Tunder (1614–1667)
 • Carlo Caproli (c. 1615–c. 1692)
 • Angiolo Michele Bartolotti (c. 1615–1696)
 • Johann Jakob Froberger (1616–1667)
 • Matthias Weckmann (c. 1616–1674)
 • Joan Cererols (1618–1680)
 • Barbara Strozzi (1619–1677)
 • Juan García de Zéspedes (1619–1678)
 • Johann Rosenmüller (1619–1683)
 • José Marín (1619–1699)
 • Anthoni Van Noordt (1620–1675)
 • Johann Heinrich Schmelzer (c. 1620–1680)
 • Isabella Leonarda (1620–1704)
 • Mlle Bocquet (early 17th century–after 1660)
 • Matthew Locke (c. 1621–1677)
 • Jean Lacquemant (c. 1622–1680)
 • Antonio Cesti (1623–1669)
 • Dietrich Becker (1623–1679)
 • Jan Adam Reincken (1623–1722)
 • François Roberday (1624–1680)
 • Jacques Gallot (c. 1625–1696)
 • Louis Couperin (c. 1626–1661)
 • Charles Mouton (1626–1710)
 • Robert Cambert (c. 1627–1677)
 • Nicolas Gigault (1627–1680)
 • Johann Caspar Kerll (1627–1693)
 • Paul Hainlein (1628–1686)
 • Christoph Bernhard (1628–1692)
 • Lelio Colista (1629–1680)
 • Jean-Henri d’Anglebert (1629–1691)
 • Johann Michael Nicolai (1629–1685)
 • Lady Mary Dering (1629–1704)
 • Nicolas Antoine Lebègue (1630–1702)
 • Monsieur de Sainte-Colombe (c. 1630–c. 1700)
 • Francesca Campana (died 1665)
 • Sebastian Anton Scherer (1631–1712)
 • Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
 • Guillaume-Gabriel Nivers (1632–1714)
 • Andres de Sola (1634–1696)
 • Pietro Simone Agostini (c. 1635–1680)
 • Jacek Różycki (c. 1635-1704)
 • Johann Wilhelm Furchheim (c. 1635–1682)
 • Esaias Reusner (1636–1679)
 • Dieterich Buxtehude (1637–1707)
 • Bernardo Pasquini (1637–1710)
 • Diogo Dias Melgas (1638–1700)
 • Johann Christoph Pezel (1639–1694)
 • Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693)
 • Amalia Catharina (1640–1697)
 • Carolus Hacquart (1640–1701)
 • Giovanni Battista Draghi (1640–1708)
 • Gaspar Sanz (1640–c. 1710)
 • Paolo Lorenzani (1640–1713)
 • André Raison (c. 1640–1719)
 • Amalia Catharina (1640–1697)
 • Antonia Bembo (c. 1640–1720)
 • Esther Elizabeth Velkiers (born 1640)
 • Johann Christoph Bach (1642–1703)
 • Marc-Antoine Charpentier (c. 1643–1704)
 • Johann Anton Losy van Losymthal (c. 1643–1721)
 • Alessandro Stradella (1644–1682)
 • Ignazio Albertini (1644–1685)
 • Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704)
 • Joan Baptista Cabanilles (1644–1712)
 • Maria Cattarina Calegari (1644–1675)
 • August Kühnel (1645–c. 1700)
 • Christian Ritter (c. 1645–c. 1725)
 • Marieta Morosina Priuli (fl. 1665)
 • Juan de Araujo (1646–1712)
 • Rupert Ignaz Mayr (1646-1712)
 • René Pignon Descoteaux (c. 1646–1728)
 • Giovanni Maria Capelli (1648–1726)
 • John Blow (1649–1708)
 • Pascal Collasse (1649–1709)
 • Francisco Guerau (c. 1649–c. 1722)
 • Bernardo Clavijo del Castillo (fl. c. 1650–c. 1700)
 • Bernardo Gianoncelli (fl. c. 1650)
 • Bernardo Storace (1637–1707)
 • Gervise Gerrard (16??–16??)
 • Friedrich Klingenberg (16??–17??)
 • Bartholomäus Aich (17th century, fl. 1648)
 • Bartłomiej Pękiel (16?? – c. 1670)
Geç Barok Dönem bestecileri (1650–1700 arası doğanlar)
 • Petronio Franceschini (1650–1680)
 • Cataldo Amodei (1650–1695)
 • Christian Geist (c. 1650–1711)
 • Antonio de Salazar (c. 1650–1715)
 • Johann Jacob Walther (1650–1717)
 • Robert de Visee (c. 1650–c. 1725)
 • Pietro Torri (1650–1737)
 • Domenico Gabrielli (1651–1690)
 • Johann Krieger (1651–1735)
 • Georg Muffat (1653–1704)
 • Johann Pachelbel (1653–1706)
 • Arcangelo Corelli (1653–1713)
 • Carlo Francesco Pollarolo (c. 1653–1723)
 • Pablo Nassarre (1654–1730)
 • Vincent Lübeck (1654–1740)
 • Sebastien de Brossard (1655–1730)
 • Johann Paul von Westhoff (1656–1705)
 • Marin Marais (1656–1728)
 • Georg Reutter (1656–1738)
 • Giovanni Battista Bassani (c. 1657–1716)
 • Michel-Richard de Lalande (1657–1726)
 • Gaetano Greco (c. 1657–c. 1728)
 • Giuseppe Torelli (1658–1709)
 • Maria Francesca Nascinbeni (born 1658, fl. 1674)
 • Henry Purcell (1659?–1695)
 • Antonio Veracini (1659–1745)
 • Sainte-Colombe the younger (16??–17??)
 • Sybrant Van Noordt, Jr. (1660–1705)
 • Rosa Giacinta Badalla (1660–1710)
 • Johann Schenck (1660–c. 1712)
 • Damian Stachowicz (c. 1660 – 1699)
 • Sebastian Duron (1660–1716)
 • Christian Friedrich Witt (c. 1660–1716)
 • Johann Kuhnau (1660–1722)
 • Alessandro Scarlatti (1660–1725)
 • Gottfried Finger (1660–1730)
 • Johann Joseph Fux (1660–1741)
 • André Campra (1660–1744)
 • Francesco Gasparini (1661–1727)
 • Georg Böhm (1661–1733)
 • Jean-Féry Rebel (1661–1747)
 • Giacomo Antonio Perti (1661–1756)
 • Angiola Teresa Moratori Scanabecchi (1662–1708)
 • Friedrich Wilhelm Zachau (1663–1712)
 • Pirro Capacelli Albergati (1663–1735)
 • Nicolas Siret (1663–1754)
 • Johann Speth (1664–1after 1719)
 • Louis Lully (sometimes de Lully) (1664–1734)
 • Nicolaus Bruhns (1665–1697)
 • Johann Nicolaus Hanff (1665–c. 1712)
 • Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729)
 • Jean-Baptiste Lully (de Lully) (1665–1743)
 • Francesc Valls (1665–1747)
 • Domenico Zanatta (c. 1665–1748)
 • Johann Heinrich Buttstedt (1666–1727)
 • Attilio Ariosti (1666–1729?)
 • Jean-Féry Rebel (1666–1747)
 • Bernardo Tonini (c. 1666–1after 1727)
 • Jean-Louis Lully (de Lully) (1667–1688)
 • Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki (c. 1667-1734)
 • Antonio Lotti (c. 1667–1740)
 • François Couperin (1668–1733)
 • Giorgio Gentili (c. 1668–1731 sonrası)
 • Louis Marchand (1669–1732)
 • Alessandro Marcello (1669–1747)
 • Andreas Armsdorff (1670–1699)
 • Antonio Caldara (1670–1736)
 • Turlough Ó Carolan (1670–1738)
 • Johann Caspar Ferdinand Fischer (c. 1670–1746)
 • Giovanni Bononcini (1670–1747)
 • Richard Leveridge (c. 1670–1758)
 • Louis de Caix d’Hervelois (1670–1759)
 • Tomaso Albinoni (1671–1751) or (1674–1745)
 • Antoine Forqueray (1671–1745)
 • Nicolas de Grigny (1672–1703)
 • Jeremiah Clarke (1674–1707)
 • Reinhard Keiser (1674–1739)
 • Pierre Dumage (1674–1751)
 • Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763)
 • Domenico Dalla Bella (18. yüzyıl başları Venedig)
 • Michel de la Barre (1675–1743)
 • Francesco Venturini (c. 1675–1745)
 • Johann Bernhard Bach (1676–1749)
 • Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749)
 • Johann Ludwig Bach (1677–1731)
 • Antonio Vivaldi (1678–1741)
 • Ferdinando Antonio Lazzari (1678–1754)
 • Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
 • Pietro Filippo Scarlatti (1679–1750)
 • Jean-Baptiste Loeillet (of London) (1680–1730)
 • Giuseppe Fedeli aka Joseph Saggione (c. 1680–c. 1745)
 • William Corbett (1680–1748)
 • Louis-Antoine Dornel (c. 1680/1-1756 sonrası )
 • Françoise-Charlotte de Senneterre Ménétou (d. 1680, fl. 1691)
 • Michielina Della Pietà (fl. c. 1701–1744)
 • Johann Mattheson (1681–1764)
 • Giovanni Reali (c. 1681–1after 1727)
 • Georg Philipp Telemann (1681–1767)
 • Giuseppe Valentini (1681–1753)
 • Jean-Joseph Mouret (1682–1738)
 • Jean-François Dandrieu (1682–1738)
 • Johann David Heinichen (1683–1729)
 • Jean Philippe Rameau (1683–1764)
 • Johann Gottfried Walther (1684–1748)
 • François d’Agincourt (1684–1758)
 • Peter Ludwig Biermann (also Pietro Ludovico Bermagno) (1684-1776)
 • Lodovico Giustini (1685–1743)
 • Johann Sebastian Bach (1685–1750)
 • Giuseppi Matteo Alberti (1685–1751)
 • Domenico Scarlatti (1685–1757)
 • George Frideric Handel (1685–1759)
 • Jacques Loeillet (1685–1748)
 • William Hieronymous Pachelbel (1685–1764)
 • Benedetto Marcello (1686–1739)
 • Sylvius Leopold Weiss (1686–1750)
 • Nicola Porpora (1686–1768)
 • Johann Georg Pisendel (1687–1755)
 • Francesco Geminiani (1687–1762)
 • Camilla de Rossi (fl. 1707–1710)
 • Fortunato Chelleri (1688–1757)
 • Jean-Baptiste Loeillet de Ghent (1688–1720)
 • Jacques Aubert (1689–1753)
 • Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755)
 • Pietro Gnocchi (1689–1775)
 • Robert Woodcock (1690–1728)
 • Jacques-Christophe Naudot (c. 1690–1762)
 • Pietro Baldassare (before 1690-after 1768)
 • Pierre-Gabriel Buffardin (1690–1768)
 • Francesco Maria Veracini (1690–1768)
 • Charles Theodore Pachelbel (1690–1750)
 • Gottlieb Muffat (1690–1770)
 • Julie Pinel (fl. 1710–1737)
 • Sieur de Machy (16??–1after 1692)
 • Unico Wilhelm van Wassenaer (1692–1766)
 • Giuseppe Tartini (1692–1770)
 • Pietro Locatelli (1693–1764)
 • Johan Helmich Roman (1694–1758)
 • Giuseppe Sammartini (1695–1750)
 • Louis-Claude Daquin (1694–1772)
 • Mrs Philarmonica (fl. 1715)
 • Marie-Anne-Catherine Quinault (1695–1791)
 • Maurice Greene (1696–1755)
 • Andrea Zani (1696–1757)
 • Pierre Fevrier (1696–1764)
 • Konrad Friedrich Hurlebusch (1696–1765)
 • Johann Melchior Molter (1696–1765)
 • Jean-Marie Leclair (1697–1764)
 • Adam Falckenhagen (1697–1761)
 • Jean-Marie Leclair the younger (1703-1777)
 • Johann Joachim Quantz (1697–1773)
 • Riccardo Broschi (1698–1756)
 • François Francoeur (1698–1787)
 • Joseph Gibbs (1698–1788)
 • Johann Adolph Hasse (1699–1783)
 • John Baston (fl. c. 1700)
 • Cesare Bendinelli (fl. c. 1700)
 • Gaspard Le Roux (?–1707)
 • Nicola Matteis (?–1714)
 • Pieter Bustijn (?–1729)
 • Charles Dollé (16??–1after 1755)
 • Benoit Guillemant (?–17??)
 • Gottfried Lindemann (?–17??)
 • Giovanni Zamboni (fl. early 18th c.)
 • Stanisław Sylwester Szarzyński (16??-17??)
Barok dönem/Klasik dönem geçiş bestecileri (1700 ve sonrasında doğanlar)
 • Caterina Benedicta Grazianini (fl. 18. yüzyıl başı)
 • Maria Margherita Grimani (fl. 18. yüzyıl başı)
 • Jean-Baptiste Masse (c. 1700 – c. 1756)
 • Sebastian Bodinus (c. 1700 – 1759)
 • Michel Blavet (1700 – 1768)
 • Obadiah Shuttleworth (fl. 1700 – d.1734)
 • Johan Agrell (1701 – 1765)
 • Jean-Fery Rebel (genç) (1701 – 1775)
 • Giovanni Battista Sammartini (1701 – 1775)
 • Johann Ernst Eberlin (1702 – 1762)
 • José de Nebra (1702-1768)
 • Johann Gottlieb Graun (c. 1702 – 1771)
 • Carl Heinrich Graun (c. 1703 – 1759)
 • Rosanna Scalfi Marcello (fl. 1723 – 1742)
 • Carlos Seixas (1704 – 1742)
 • Giovanni Battista Pescetti (c. 1704 – c. 1766)
 • Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770)
 • Santa Della Pietà (fl. c. 1725 – 1750 – 1774 sonrası)
 • Carlo Cecere (1706-1761)
 • Baldassare Galuppi (1706 – 1785)
 • Georg Reutter (1708 – 1772)
 • Christoph Schaffrath (1709 – 1763)
 • Charles Avison (1709 – 1770)
 • Michel Corrette (1709 – 1795)
 • Wilhelmina (1709–1758)
 • Mlle Guédon de Presles (18. yüzyıl başı–1754)
 • Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
 • Domenico Alberti (1710 – 1740)
 • Thomas Arne (1710 – 1778)
 • Wilhelm Friedemann Bach (1710 – 1784)
 • William Boyce (1711 – 1779)
 • Barbara of Portugal (1711 – 1758)
 • Frederick the Great (1712 – 1786)
 • Elisabeth de Haulteterre (fl. 1737 – 1768)

 

Barok dönem/Klasik dönem geçiş bestecileri (1710’dan önce doğanlar)
 • Caterina Benedicta Grazianini (ö. 18. yüzyıl başı)
 • Maria Margherita Grimani (ö. 18. yüzyıl başı)
 • Lodovico Giustini (1685 – 1743)
 • Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
 • Jean-Baptiste Masse (700 – 1756)
 • Michel Blavet (1700 – 1768)
 • Johan Agrell (1701 – 1765)
 • Jean-Fery Rebel (genç) (1701 – 1775)
 • Giovanni Battista Sammartini (1701 – 1775)
 • Johann Ernst Eberlin (1702 – 1762)
 • Johann Gottlieb Graun (c1702-1771)
 • Carl Heinrich Graun (c1703-1759)
 • Rosanna Scalfi Marcello (1723–1742)
 • Giovanni Battista Pescetti (1704 – 1766)
 • Santa Della Pietà (1725–1750, 1774 sonrası)
 • Carlo Cecere (1706 – 1761)
 • Baldassare Galuppi (1706 – 1785)
 • Georg Reutter (1708 – 1772)
 • Michel Corrette (1709 – 1795)
 • Christoph Schaffrath (1709 – 1763)
 • Princess Wilhelmine of Prussia (1709–1758)
 • Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
 • Domenico Alberti (1710 – 1740)
 • Wilhelm Friedemann Bach (1710 – 1784)
 • Mlle Guédon de Presles (18. yüzyıl başı–1754)
Erken klasik dönem bestecileri (1710-1730 arası doğanlar)
 • Thomas Arne (1710 – 1778)
 • William Boyce (1711 – 1779)
 • Barbara of Portugal (1711–1758)
 • Frederick the Great (1712-1786)
 • John Stanley (1712 – 1786)
 • Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780)
 • Per Brant (1714 – 1767)
 • Niccolò Jommelli (1714 – 1774)
 • Gottfried August Homilius (1714 – 1785)
 • Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787)
 • Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)
 • Georg Christoph Wagenseil (1715 – 1777)
 • Hinrich Philip Johnsen (1716 – 1779)
 • Johann Wenzel Anton Stamitz (1717 – 1757)
 • Elisabeth de Haulteterre (1737–1768)
 • Mlle Duval (1718–1775 sonrası)
 • Leopold Mozart (1719 – 1787)
 • William Walond (1719 – 1768)
 • Maria Teresa Agnesi (1720–1795)
 • Pieter Hellendaal (1721-1799)
 • Johann Philipp Kirnberger (1721 – 1783)
 • Sebastián Ramón de Albero y Añaños (1722 – 1756)
 • Georg Benda (1722 – 1795)
 • Karl Friedrich Abel (1723 – 1787)
 • Anna Amalia Princess of Prussia (1723–1787)
 • Maria Antonia Walpurgis (1724–1780)
 • Miss Davis (c. 1726–after 1755)
 • Johann Gottlieb Goldberg (1727 – 1756)
 • Tommaso Traetta (1727 – 1779)
 • Armand-Louis Couperin (1727 – 1789)
 • Niccolò Piccinni (1728 – 1800)
 • Florian Leopold Gassmann (1729 – 1774)
 • Giuseppe Sarti (1729 -1802)
 • Antonio Soler (1729 – 1783)
 • Pieter van Maldere (1729-1768)
Orta klasik dönem bestecileri (1730-1750 arası doğanlar)
 • Luise Adelgunda Victoria Gottsched (ö. 1762)
 • Christian Cannabich (1731 – 1798)
 • Elisabetta de Gambarini (1731–1765)
 • Joseph Haydn (1732 – 1809)
 • Josina Anna Petronella van Boetzelaer (1733–1787)
 • Benjamin Cooke (1734 – 1793)
 • François-Joseph Gossec (1734 – 1829)
 • Johann Gottfried Eckard (1735 – 1809)
 • Johann Christian Bach (1735 – 1782)
 • Mme Papavoine (d. 1735, 1755-61)
 • Johann Georg Albrechtsberger (1736 – 1809)
 • Hélène-Louise Demars (b. c. 1736)
 • Michael Haydn (1737 – 1806)
 • Josef Mysliveček (1737 – 1781)
 • William Herschel (1738 – 1822)
 • Leopold Hofmann (1738 – 1793)
 • Anna Bon (born 1738/1739)
 • Karl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799)
 • Johann Baptist Vanhal (1739 – 1813)
 • Anna Amalia, Duchess of Saxe-Weimar-Eisenach (1739–1807)
 • Mlle Guerin (born c. 1739, fl. 1755)
 • Isabelle de Charrière (1740–1805)
 • André-Ernest-Modeste Grétry (1741 – 1813)
 • Andrea Luchesi (1741 – 1801)
 • Giovanni Paisiello (1741 – 1816)
 • Václav Pichl (1741 – 1804)
 • Maria Carolina Wolf (1742–1820)
 • Luigi Boccherini (1743 – 1805)
 • Franz Nikolaus Novotny (1743 – 1773)
 • Anne Louise Boyvin d’Hardancourt Brillon de Jouy (1744–1824)
 • Marianne von Martínez (1744–1812)
 • Yekaterina Sinyavina (died 1784)
 • Carl Stamitz (1745 – 1801)
 • Maddalena Laura Sirmen (1745–1818)
 • Marie Emmanuelle Bayon Louis (1746–1825)
 • Marianna von Auenbrugger (d. 1786)
 • Leopold Kozeluch (1747 – 1818)
 • Joseph Schuster (1748 – 1812)
 • Henriette Adélaïde Villard de Beaumesnil (1748–1813)
 • Domenico Cimarosa (1749 – 1801)
 • Maria Barthélemon (c. 1749–1799)
Geç klasik dönem bestecileri (1750-1770 arası doğanlar)
 • Antonio Salieri (1750 – 1825)
 • Antonio Rosetti (c1750 – 1792)
 • Elizabeth Anspach (1750–1828)
 • Elizabeth Joanetta Catherine von Hagen (1750–1809/10)
 • Dmytro Bortniansky (1751 – 1825)
 • Maria Anna Mozart (1751–1829)
 • Mary Ann Pownall (1751–1796)
 • Corona Elisabeth Wilhelmine Schröter (1751–1802)
 • Mary Ann Wrighten (1751–1796)
 • Muzio Clementi (1752 – 1832)
 • Leopold Kozeluch (1752 – 1818)
 • Niccolò Antonio Zingarelli (1752 – 1837)
 • Juliane Reichardt (1752–1783)
 • Jane Savage (1752/3–1824)
 • Jean-Baptiste Breval (1753 – 1823)
 • Vincenzo Righini (1756 – 1812)
 • Giuseppe Antonio Capuzzi (1755 – 1818)
 • Countess Maria Theresia Ahlefeldt (1755–1810)
 • Mary Linwood (1755/6–1845)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
 • Joseph Martin Kraus (1756 – 1792)
 • Paul Wranitzky (1756 – 1808)
 • Francesca Lebrun Franziska Danzi Lebrun (1756–1791)
 • Ignaz Pleyel (1757 – 1831)
 • Harriett Abrams (1758–1821)
 • Josepha Barbara Auernhammer (1758–1820)
 • François Devienne (1759 – 1803)
 • Franz Vinzenz Krommer (1759 – 1831)
 • Maria Theresa von Paradis (1759 – 1824)
 • Maria Rosa Coccia (1759–1833)
 • Sophia Maria Westenholz (1759–1838)
 • Luigi Cherubini (1760 – 1842)
 • Johann Ladislaus Dussek (1760 – 1812)
 • Marie-Elizabeth Cléry (1761– 1795 sonrası)
 • Joseph de Momigny (1762 – 1842)
 • Adelheid Maria Eichner (1762–1787)
 • Jane Mary Guest (1762–1846)
 • Ann Valentine (1762–1842)
 • Franz Danzi (1763 – 1826)
 • Adalbert Gyrowetz (1763 – 1850)
 • Étienne Méhul (1763-1817)
 • Simon Mayr (1763 – 1845)
 • Helene de Montgeroult (1764–1836)
 • Franz Xaver Süssmayr (1766 – 1803)
 • Samuel Wesley (1766 – 1837)
 • Anne-Marie Krumpholtz (1766–1813)
 • Caroline Wuiet (1766–1835)
 • Wenzel Muller (1767 – 1835)
 • Julie Candeille (1767–1834)
 • José Maurício Nunes Garcia (1767 – 1830)
 • Carlos Baguer (1768 – 1808)
 • Elizabeth Weichsell Billington (c.1768–1818)
 • Margarethe Danzi (1768–1800)
 • Francesco Gnecco (1769 – 1810)
 • Cecilia Maria Barthélemon (c. 1769–1840)
 • Maria Theresa Bland (c. 1769–1838)
 • Kateřina Veronika Anna Dusíkova (1769–1833)
 • Maria Margherita Grimani (18. yüzyıl)
 • Vincenta Da Ponte (18. yüzyılın ikinci yarısı)
Klasik dönem/Romantik dönem geçiş bestecileri (1770-1800 arası doğanlar)
 • Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 • Ferdinando Carulli (1770 – 1841)
 • Ferdinando Paer (1771 – 1839)
 • Mme Delaval (fl. 1791–1802)
 • Lucile Grétry (1772–1790)
 • Maria Frances Parke (1772–1822)
 • Sophie Bawr (1773–1860)
 • Maria Brizzi Giorgi (1775–1822)
 • Sophia Corri Dussek (1775–1847)
 • Margaret Essex (1775–1807)
 • Sophie Gail (1775–1819)
 • Maria Hester Park (1775–1822)
 • Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
 • Fernando Sor (1778 – 1839)
 • Mme Ravissa (18. yüzyıl sonu)
 • Pauline Duchambge (1778–1858)
 • Louise Reichardt (1779–1826)
 • Ekaterina Likoshin (fl. 1800–1810)
 • Katerina Maier (fl. c. 1800)
 • Agata Della Pietà (fl. c. 1800)
 • Anthony Philip Heinrich (1781 – 1861)
 • Sophie Lebrun (1781–1863)
 • John Field (1782 – 1837)
 • Niccolò Paganini (1782 – 1840)
 • Daniel Auber (1782 – 1871)
 • Hortense de Beauharnais (1783–1837)
 • Louis Spohr (1784 – 1859)
 • Teresa Belloc-Giorgi (1784–1855)
 • Bettina Brentano (1785–1859)
 • Catherina Cibbini-Kozeluch (1785–1858)
 • Isabella Colbran (1785–1845)
 • Fanny Krumpholtz Pittar (1785–1815)
 • Pietro Raimondi (1786 – 1853)
 • Carl Maria von Weber (1786 – 1826)
 • Friedrich Kuhlau (1786 – 1832)
 • Marie Bigot (1786–1820)
 • Le Sénéchal de Kerkado (c. 1786–1805 sonrası)
 • Nicolas Bochsa (1789 – 1856)
 • Elena Asachi (1789–1877)
 • Maria Agata Szymanowska (1789–1831)
 • Harriet Browne (1790–1858)
 • Louis Joseph Ferdinand Herold (1791–1833)
 • Carl Czerny (1791 – 1857)
 • Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864)
 • Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
 • Gertrude van den Bergh (1793–1840)
 • Amalie, Princess of Saxony (1794–1870)
 • Olivia Buckley (d. 1790’ların ortası–1845 sonrası)
 • Franz Berwald (1796 – 1868)
 • Carl Loewe (1796 – 1869)
 • Helene Liebmann (1796–1835)
 • Emilie Zumsteeg (1796–1857)
 • Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
 • Franz Schubert (1797-1828)
 • Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848)
 • Joachim Nicolas Eggert (1779-1813)
Klasik dönem/Romantik dönem geçiş bestecileri (1770-1800 arasında doğanlar)
 • Ludwig van Beethoven (1770–1827)
 • Ferdinando Carulli (1770–1841
 • Anton Reicha (1770–1836)
 • Bernhard Henrik Crusell (1775–1838)
 • Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
 • Fernando Sor (1778–1839)
 • Mauro Giuliani (1781–1828)
 • Daniel Auber (1782–1871)
 • John Field (1782–1837)
 • Niccolò Paganini (1782–1840)
 • Louis Spohr (1784–1859)
 • Carl Maria von Weber (1786–1826)
 • Nicolas Bochsa (1789–1856)
 • Giacomo Meyerbeer (1791–1864)
 • Gioacchino Rossini (1792–1868)
 • Franz Berwald (1796–1868)
 • Gaetano Donizetti (1797–1848)
 • Franz Schubert (1797–1828)
Erken Romantik dönem bestecileri (1800-1820 arasında doğanlar)
 • Filipina Brzezińska-Szymanowska (1800–1886)
 • Johann Kalliwoda (1801-1866)
 • Vincenzo Bellini (1801–1835)
 • Marianna Bottini (1802–1858)
 • Adolphe Adam (1803–1856)
 • Hector Berlioz (1803–1869)
 • Isidora Zegers (1803–1869)
 • Mikhail Glinka (1804–1857)
 • Johann Strauss I (1804–1849)
 • Louise Dumont Farrenc (1804–1876)
 • Fanny Mendelssohn (1805–1847)
 • Louise Bertin (1805–1877)
 • Elizabeth Masson (1806–1865)
 • Johann Friedrich Franz Burgmüller (1806–1874)
 • Adelaide Orsola Appignani (1807–1884)
 • Helen Blackwood (1807–1867)
 • Emma Sophie Amalie Hartmann (1807–1851)
 • Maria Malibran (1808–1836)
 • Caroline Elizabeth Sarah Norton (1808–1877)
 • Anna Caroline Oury (1808–1880)
 • Felix Mendelssohn (1809–1847)
 • Leopoldine Blahetka (1809–1885)
 • Frédéric Chopin (1810–1849)
 • Ferenc Erkel (1810–1893)
 • Robert Schumann (1810–1856)
 • Johanna Kinkel (1810–1858)
 • Louise-Geneviève de La Hye (1810–1838)
 • Loïsa Puget (1810–1889)
 • Alicia Ann Scott (1810–1900)
 • Carolina Uccelli (1810–1885)
 • Susanna Nerantzi (fl. 1830–1840)
 • Franz Liszt (1811–1886)
 • Ambroise Thomas (1811–1896)
 • Ann Mounsey (1811–1891)
 • Louis-Antoine Jullien(1812-1860)
 • Friedrich von Flotow (1812–1883)
 • Charles-Valentin Alkan (1813-1888)
 • Giuseppe Verdi (1813–1901)
 • Richard Wagner (1813–1883)
 • Julia Baroni-Cavalcabò (1813–1887)
 • Theodore Oesten (1813-1870)
 • Delphine von Schauroth (1814–1887)
 • Thérèse Wartel (1814–1865)
 • Fredrikke Egeberg (1815–1861)
 • Josephine Lang (1815–1880)
 • Niels Wilhelm Gade (1817–1890)
 • Mary Anne A’Beckett (1817–1863)
 • Charles Gounod (1818–1893)
 • Caroline Orger (1818–1892)
 • Caroline Reinagle (1818–1892)
 • Jacques Offenbach (1819–1880)
 • Franz von Suppé (1819–1895)
 • Clara Schumann (1819–1896)
 • Ellen Dickson (1819–1878)
 • Elizabeth Stirling (1819–1895)
Orta Romantik dönem bestecileri (1820-1840 arası doğanlar)
 • Augusta Browne (1820–1882)
 • Felicita Casella (ykl. 1820–1865 sonrası)
 • Giovanni Bottesini (1821-1889)
 • Clara Angela Macirone (1821–1895)
 • Emilie Mayer (1821–1883)
 • Charlotte Sainton-Dolby (1821–1885)
 • Maria Anna Stubenberg (1821–1912)
 • Pauline Viardot (1821–1910)
 • Friedrich Kiel (1821-1885)
 • Joachim Raff (1822-1882)
 • César Franck (1822–1890)
 • Faustina Hasse Hodges (1822–1895)
 • Édouard Lalo (1823–1892)
 • Anton Bruckner (1824–1896)
 • Bedřich Smetana (1824–1884)
 • Emma Maria Macfarren (1824–1895)
 • Marie Siegling (1824–1919)
 • Jane Sloman (1824–1850 sonrası)
 • Johann Strauss II (1825–1899)
 • Virginia Gabriel (1825–1877)
 • Kate Loder (1825–1904)
 • Maria Lindsay (1827–1898)
 • Teresa Milanollo (1827–1904)
 • Julia Niewiarowska-Brzozowska (1827–1891)
 • Elizabeth Philp (1827–1885)
 • Marie Grandval (1828–1907)
 • Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)
 • Hans Bronsart von Schellendorff (1830-1913)
 • Charlotte Alington Barnard (1830–1869)
 • Sophia Dellaporta (yklş. 19. yüzyılın ikinci yarısı)
 • Fanny Arthur Robinson (1831–1879)
 • Martha von Sabinin (1831–1892)
 • Julia Woolf (1831–1893)
 • Alexander Borodin (1833–1887)
 • Johannes Brahms (1833–1897)
 • Amilcare Ponchielli (1834–1886)
 • Esmeralda Athanasiu-Gardeev (1834–1917)
 • Tekla Badarzewska (1834–1861)
 • Anna Pessiak-Schmerling (1834–1896)
 • Felix Draeseke (1835-1913)
 • Camille Saint-Saëns (1835–1921)
 • Henryk Wieniawski (1835–1880)
 • Léo Delibes (1836–1891)
 • Johanne Amelie Fenger (1836–1913)
 • Susan McFarland Parkhurst (1836–1918)
 • Anaïs Perrière-Pilte (1836–1878)
 • Constance Faunt Le Roy Runcie (1836–1911)
 • Pauline-Marie-Elisa Thys (1836–1909)
 • Caroline Wichern (1836–1906)
 • Carlotta Ferrari (1837–1907)
 • Georgina Weldon (1837–1914)
 • Georges Bizet (1838–1875)
 • Max Bruch (1838–1920)
 • Modest Musorgksi (1839–1881)
 • John Knowles Paine (1839–1906)
 • Louise Haenel de Cronenthall (1839–1876)
 • Laura Constance Netzel (1839–1927)
 • Alice Mary Smith (1839–1884)
Geç Romantik dönem bestecileri (1840-1860 arası doğanlar)
 • Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
 • Ingeborg Bronsart von Schellendorff (1840–1913)
 • Emmanuel Chabrier (1841–1894)
 • Antonín Dvořák (1841–1904)
 • Elfrida Andrée (1841–1929)
 • Arrigo Boito (1842–1918)
 • Jules Massenet (1842–1912)
 • Arthur Sullivan (1842–1900)
 • Edvard Grieg (1843–1907)
 • Josefina Brdlíková (1843–1910)
 • Florence Ashton Marshall (1843–1911 sonrası)
 • Oliveria Louisa Prescott (1843–1919)
 • Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908)
 • Pablo de Sarasate (1844–1908)
 • Charles-Marie Widor (1844–1937)
 • Marguerite Olagnier (1844–1906)
 • Clara Kathleen Rogers (1844–1931)
 • Gabriel Fauré (1845–1924)
 • Ella Adayevskaya (née Schultz) (1846–1926)
 • Marie Jaëll (1846–1925)
 • Sophie Menter (1846–1918)
 • Valentina Serova (1846–1924)
 • Agnes Tyrrell (1846–1883)
 • Agathe Backer Grøndahl (1847–1907)
 • Chiquinha Gonzaga (1847–1935)
 • Augusta Holmès (1847–1903)
 • Agnes Zimmermann (1847–1925)
 • Nadezhda Rimskaya-Korsakova (1848–1919)
 • Frances Allitsen (1849–1912)
 • Soledad Bengoecha de Cármena (1849–1893)
 • Catalina Berroa (1849–1911)
 • Roberta Geddes-Harvey (1849–1930)
 • Ludmila Jeske-Choińska-Mikorska (1849–1898)
 • Nanna Magdalene Liebmann (1849–1935)
 • Stephanie Wurmbrand-Stuppach (1849–1919)
 • Louise Adolpha Le Beau (1850–1927)
 • Emma Roberto Steiner (1850–1928)
 • Edith Swepstone (fl. 1885–1930)
 • Vincent d’Indy (1851–1931)
 • Mary Grant Carmichael (1851–1935)
 • Gabrielle Ferrari (1851–1921)
 • Annie Fortescue Harrison (1851–1944)
 • Helena Munktell (1852–1919)
 • Teresa Carreño (1853–1917)
 • Engelbert Humperdinck (1854–1921)
 • Leoš Janáček (1854–1928)
 • Moritz Moszkowski (1854–1925)
 • Julie Rivé-King (1854–1937)
 • John Philip Sousa (1854-1932)
 • Ernest Chausson (1855–1899)
 • Maude Valérie White (1855–1937)
 • Cecilia Arizti (1856–1930)
 • Eva Dell’Acqua (1856–1930)
 • Kateřina Emingerová (1856–1934)
 • Clotilde Kainerstorfer (19. yüzyılın ikinci yarısı)
 • Helen Hopekirk (1856–1945)
 • Natalia Janotha (1856–1932)
 • Gilda Ruta (1856–1932)
 • Mary Elizabeth Turner Salter (1856–1938)
 • Edward Elgar (1857–1934)
 • Berta Bock (1857–1945)
 • Cécile Chaminade (1857–1944)
 • Rosalind Frances Ellicott (1857–1924)
 • Mathilde Kralik von Mayerswalden (1857–1944)
 • Max Wagenknecht (1857-1922)
 • Mary Knight Wood (1857–1944)
 • Ruggiero Leoncavallo (1858–1919)
 • Giacomo Puccini (1858–1924)
 • Mélanie Bonis (1858–1937)
 • Catherine Rennes (1858–1940)
 • Guy d’Hardelot (1858–1936)
 • Hilda Sehested (1858–1936)
 • Ethel Smyth (1858–1944)
 • Stella Stocker (1858–1925)
 • Hedwige Chrétien (1859–1944)
 • Laura Sedgwick Collins (1859–1927)
 • Narcisa Freixas (1859–1926)
 • Vincenza Garelli della Morea (1859–1924 sonrası)
 • Susie Frances Harrison (1859–1935)
 • Louísa Leonarda (1859–1926)
 • Elisabeth Meyer (1859–1927)
 • Ida Georgina Moberg (1859–1947)
 • Teresa Tanco Cordovez de Herrera (1859–1946)
 • Hope Temple (1859–1938)
Romantik dönem /20. yüzyıl geçiş bestecileri (1860-1880 arası doğanlar)
 • Isaac Albéniz (1860–1909)
 • Gustave Charpentier (1860–1956)
 • Gustav Mahler (1860–1911)
 • Edward MacDowell (1860–1908)
 • Hugo Wolf (1860–1903)
 • Valborg Aulin (1860–1928)
 • Celeste de Longpré Heckscher (1860–1928)
 • Halina Krzyżanowska (1860–1937)
 • Amy Woodforde-Finden (1860–1919)
 • Mary J. A. Wurm (1860–1938)
 • Florence Everilda Goodeve (1861–1915)
 • Claude Debussy (1862–1918)
 • Frederick Delius (1862–1934)
 • Florence Aylward (1862–1950)
 • Carrie Bond (1862–1946)
 • Dora Bright (1862–1951)
 • Liza Lehmann (1862–1918)
 • Mona McBurney (1862–1932)
 • Pietro Mascagni (1863–1945)
 • Marian Arkwright (1863–1922)
 • Luisa Casagemas (1863– 1894 sonrası)
 • Maria Chefaliady-Taban (1863–1932)
 • Abbie Gerrish-Jones (1863–1929)
 • Helen Francis Hood (1863–1949)
 • Izabella Kuliffay (1863–1945)
 • Cornélie van Oosterzee (1863–1943)
 • Richard Strauss (1864–1949)
 • Florence Maude Ewart (1864–1949)
 • Eleanor Everest Freer (1864–1942)
 • Alexander Gretchaninov (1864-1956)
 • Alice Tegnér (1864–1943)
 • Paul Dukas (1865–1935)
 • Alexander Glazunov (1865–1936)
 • Jean Sibelius (1865–1957)
 • Borghild Holmsen (1865–1938)
 • Ferruccio Busoni (1866–1924)
 • Francesco Cilea (1866–1950)
 • Amanda Ira Aldridge (1866–1956)
 • Henriette van den Boorn-Coclet (1866–1945)
 • Clara Anna Korn (1866–1941)
 • Laura Lemon (1866–1924)
 • Adela Maddison (1866–1929)
 • Tekla Griebel Wandall (1866–1940)
 • Umberto Giordano (1867–1948)
 • Enrique Granados (1867–1916)
 • Amy Beach (1867–1944)
 • Margherita Galeotti (1867–1912 sonrası)
 • Amy Elsie Horrocks (1867–1915 sonrası)
 • Margaret Ruthven Lang (1867–1972)
 • Gisella Delle Grazie (d. 1868–1894/95)
 • Signe Lund (1868–1950)
 • Annie Patterson (1868–1934)
 • Albert Roussel (1869–1937)
 • Virginia Mariani Campolieti (1869–1941)
 • Maria Antonietta Picconi (1869–1926)
 • Caro Roma (1869–1937)
 • Patty Stair (1869–1926)
 • Franz Lehár (1870–1948)
 • Eugénie-Emilie Juliette Folville (1870–1946)
 • Mon Schjelderup (1870–1934)
 • Alexander Zemlinsky (1871-1942)
 • Jane Vieu (1871–1955)
 • Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
 • Alexander Scriabin (1872–1915)
 • Alicia Adélaide Needham (1872–1945)
 • Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
 • Max Reger (1873–1916)
 • María de las Mercedes Adam de Aróstegui (1873–1957)
 • Anna Cramer (1873–1968)
 • Celeste Jaguaribe de Matos Celeste (1873–1938)
 • Emma Lomax (1873–1963)
 • Mary Carr Moore (1873–1957)
 • Maude Nugent (1873/4–1958)
 • R. Ethel Harraden (19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı)
 • Arnold Schoenberg (1874-1951)
 • Franz Schmidt (1874–1939)
 • Bertha Frensel Wegener (1874–1953)
 • Katharine Emily Eggar (1874–1961)
 • Reinhold Glière (1875–1956)
 • Richard Wetz (1875-1935)
 • Maurice Ravel (1875–1937)
 • Sara Wennerberg-Reuter (1875–1959)
 • Mieczyslaw Karlowicz (1876–1909)
 • Havergal Brian (1876-1972)
 • Manuel de Falla (1876–1946)
 • Lucia Contini Anselmi (1876–1913 sonrası)
 • Teresa Clotilde del Riego (1876–1968)
 • Mabel Wheeler Daniels (1877–1971)
 • Elisabeth Kuyper (1877–1953)
 • Jeanne Beijerman-Walraven (1878–1969)
 • Eugenia Calosso (1878–1914)
 • Johanna Müller-Hermann (1878–1941)
 • Yuliya Veysberg (1878/1880–1942)
 • Ottorino Respighi (1879–1936)
 • Wanda Landowska (1879–1959)
 • Carmela Mackenna (1879–1962)
 • Alma Maria Mahler (1879–1964)
 • Poldowski (1879–1932)
 • Johanna Senfter (1879–1961)
 • Nikolai Medtner (1880-1951)
Rusya/Sovyetler Birliği
 • Igor Stravinsky (1882-1971)
 • Sergei Prokofiev (1891-1953)
 • Dmitri Shostakovich (1906-1975)
 • Dmitri Kabalevsky (1904-1987)
 • Evgeni Kostitsyn (doğumu 1963)
İkinci Viyana Okulu
 • Alban Berg (1885-1935)
 • Arnold Schoenberg (1874-1951)
 • Anton Webern (1883-1945)
 • Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
Fransa
 • Georges Auric (1899-1983)
 • Claude Debussy (1862-1918)
 • Arthur Honegger (1892-1955)
 • Jacques Ibert (1890-1962)
 • André Jolivet (1905-1974)
 • Olivier Messiaen (1908-1992)
 • Darius Milhaud (1892-1974)
 • Francis Poulenc (1899-1963)
 • Maurice Ravel (1875-1937)
 • Albert Roussel (1869-1937)
 • Erik Satie (1866-1925)
 • Germaine Tailleferre (1892-1983)
 • Edgard Varèse (1883-1965)
İtalya
 • Luciano Berio (1925-2003)
 • Alfredo Casella (1883-1947)
 • Niccolò Castiglioni (1932-1996)
 • Aldo Clementi (1925)
 • Luigi Dallapiccola (1904-1975)
 • Franco Donatoni (1927-2000)
 • Franco Evangelisti (1926-1980)
 • Domenico Guaccero (1927-1984)
 • Ruggero Leoncavallo (1857-1919)
 • Bruno Maderna (1920-1973)
 • Gianfrancesco Malipiero (1882-1973)
 • Pietro Mascagni (1863-1945)
 • Luigi Nono (1924-1990)
 • Goffredo Petrassi (1904-2003)
 • Ildebrando Pizzetti (1880-1968)
 • Giacomo Puccini (1858-1924)
 • Ottorino Respighi (1879-1936)
 • Giacinto Scelsi (1908-1988)
Yunanistan
 • Iannis Xenakis (1922-2001)
Polonya
 • Karol Szymanowski (1882-1937)
 • Witold Lutosławski (1913-1994)
 • Krzysztof Penderecki (1933- )
Macaristan
 • Béla Bartók (1881-1945)
 • Zoltán Kodály (1882-1967)
 • György Ligeti (1923-2006)
 • György Kurtág (1926- )
 • Ferenc Farkas (1905-2000)
 • Ernő Dohnányi (1877-1960)
 • Peter Eötvös (1944- )
 • Pál Kadosa (1903-1983)
 • László Lajtha (1892-1963)
Amerika
 • Charles Ives (1874-1954)
 • Michael J. Staley (1951- )
 • Carl Ruggles (1876-1971)
 • Edgard Varèse (1883-1965)
 • Wallingford Riegger (1885-1961)
 • Charles Seeger (1886-1979)
 • Dane Rudhyar (1895-1985)
 • Henry Cowell (1897-1965)
 • John J. Becker (1886-1961)
 • George Gershwin (1898-1937)
 • Ruth Crawford-Seeger (1901-1953)
 • Stefan Wolpe (1902-1972)
 • Louise Talma (1906–1996)
 • Elliott Carter (1908- )
 • John Cage (1912-1992)
 • Ralph Shapey (1921-2002)
Kanada
 • István Anhalt (1919- )
 • Glenn Gould (1932-1982)
İngiltere
 • Benjamin Britten (1913-1976)
 • Alan Rawsthorne (1905-1971)

 

A
 • Michael Abels (d. 1962)
 • Muhal Richard Abrams (d. 1930)
 • John Coolidge Adams (d. 1947)
 • John Luther Adams (d. 1953)
 • Richard Addinsell (1904 – 1977)
 • Ahn Eak-tae (1906 – 1965)
 • Franco Alfano (1975 – 1954)
 • Hugo Alfvén (1872 – 1960)
 • Maryanne Amacher (d. 1943)
 • Charles Amirkhanian (d. 1945)
 • Beth Anderson (d. 1950)
 • Louis Andriessen (d. 1939)
 • Jurriaan Andriessen (1925 – 1996)
 • George Antheil (1900 – 1959)
 • Denis Apivor (1916 – 2004)
 • Malcolm Arnold (d. 1921)
 • Robert Ashley (d. 1930)
 • Kurt Atterberg (1887 – 1974)
 • Lera Auerbach (d. 1973)
 • Georges Auric (1899 – 1983)
 • Larry Austin (d. 1930)
B
 • Milton Babbitt (d. 1916)
 • Leonardo Balada (d. 1933)
 • Granville Bantock (1968 – 1946)
 • Samuel Barber (1910 – 1981)
 • Clarence Barlow (d. 1945)
 • Jean Barraqué (1928 – 1973)
 • Béla Bartók (1881 – 1945)
 • Arnold Bax (1883 – 1953)
 • Amy Beach (1867 – 1944)
 • David Bedford (d. 1937)
 • David Behrman (d. 1937)
 • Derek Bell (1935 – 2002)
 • Barbara Benary (d. 1946)
 • Juraj Benes (1940 – 2004)
 • George Benjamin (d. 1960)
 • Richard Rodney Bennett (d. 1936)
 • Alban Berg (1885 – 1935)
 • Arthur Berger (1912 – 2003)
 • William Bergsma (1921 – 1994)
 • Luciano Berio (1925 – 2003)
 • Lennox Berkeley (1903 – 1989)
 • Bart Berman (d. 1938)
 • Leonard Bernstein (1918 – 1990)
 • Danilo Bestagno
 • Gilbert Biberian (d. 1944)
 • Franz Biebl (1906 – 2001)
 • Ronald Binge (1910 – 1969)
 • Harrison Birtwistle (d. 1934)
 • Marcel Bitsch (d. 1921)
 • Easley Blackwood (d. 1933)
 • Arthur Bliss (1891 – 1975)
 • Marc Blitzstein (1905 – 1964)
 • Ernest Bloch (1880 – 1959)
 • William Bolcom (d. 1938)
 • Lili Boulanger (1893 – 1918)
 • Nadia Boulanger (1887 – 1979)
 • Pierre Boulez (d. 1925)
 • Paul Bowles (1910 – 1999)
 • Eugène Bozza (1905 – 1991)
 • Joly Braga Santos (1924 – 1988)
 • Glenn Branca (d. 1948)
 • Henry Brant (d. 1913)
 • Anthony Braxton (d. 1945)
 • Havergal Brian (1876 – 1972)
 • Frank Bridge (1879 – 1941)
 • Benjamin Britten (1913 – 1976)
 • Max Brod (1884 – 1968)
 • Earle Brown (1926 – 2002)
 • Elisabetta Brusa (d. 1954)
 • Gavin Bryars (d. 1943)
 • Anthony Burgess (1917-1993)
 • Willy Burkhard (1900 – 1955)
 • Diana Burrell (d. 1948)
 • Alan Bush (1900 – 1995)
 • Ferruccio Busoni (1866 – 1924)
 • Sylvano Bussotti (d. 1931)
 • James Butt (d. 1929)
 • George Butterworth (1885 – 1916)
C
 • John Cage (1912 – 1992)
 • Joseph Canteloube (1879 – 1957)
 • André Caplet (1878 – 1925)
 • Cornelius Cardew (1936 – 1981)
 • Wendy Carlos (d. 1939)
 • John Alden Carpenter (1876 – 1951)
 • Elliott Carter (d. 1908)
 • Tristram Cary (d. 1925)
 • Alfredo Casella (1883 – 1847)
 • Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 – 1968)
 • Cécile Chaminade (1857 – 1944)
 • John Barnes Chance (1932 – 1972)
 • Gustave Charpentier (1860 – 1956)
 • Rhys Chatham (d. 1952)
 • Carlos Chávez (1899 – 1978)
 • Mary Ellen Childs (d. 1957)
 • Unsuk Chin (d. 1961)
 • Heinz Chur (d. 1948)
 • Francesco Cilea (1866 – 1950)
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911)
 • Rebecca Clarke (1886 – 1979)
 • Eric Coates (1886 – 1957)
 • Gloria Coates (d. 1938)
 • Samuel Coleridge-Taylor (1875 – 1912)
 • Cecil Coles (1888 – 1918)
 • Nicolas Collins (d. 1954)
 • Justin Connolly (d. 1933)
 • Edgar Cook (1880 – 1953)
 • Aaron Copland (1900 – 1990)
 • John Corigliano (d. 1938)
 • Henry Cowell (1897 – 1965)
 • Ruth Crawford-Seeger (1901 – 1953)
 • Paul Creston (1906 – 1985)
 • George Crumb (d. 1929)
 • Alvin Curran (d. 1938)
D
 • Luigi Dallapiccola (1904 – 1975)
 • Richard Danielpour (d. 1956)
 • Ivor Darreg (1917 – 1994)
 • Gábor Darvas (1911 – 1985)
 • Shaun Davey (d. 1950’ler)
 • Johann Nepomuk David (1895 – 1977)
 • Mario Davidovsky (d. 1934)
 • Peter Maxwell Davies (d. 1934)
 • Walford Davies (1869 – 1944)
 • Carl Davis (d. 1936)
 • Claude Debussy (1862 – 1918)
 • Richard deCosta (d. 1971)
 • Frederick Delius (1862 – 1934)
 • Edison Denisov (1929 – 1996)
 • David Diamond (d. 1915)
 • Paul Dirmeikis (d. 1954)
 • Stephen Dodgson (d. 1924)
 • Ernö Dohnányi (1877 – 1960)
 • Avner Dorman (d. 1975)
 • Daniel Dorff (d. 1956)
 • Felix Draeseke (1835 – 1913)
 • Arnold Dreyblatt (d. 1953)
 • Madeleine Dring (1923 – 1977)
 • John W Duarte (1919 – 2004)
 • William Duckworth (d. 1943)
 • Paul Dukas (1865 – 1935)
 • Tan Dun (d. 1957)
 • Marcel Dupré (1886 – 1971)
 • Joël-François Durand (d. 1954)
 • Maurice Duruflé (1902 – 1986)
 • Pascal Dusapin (d. 1955)
 • Henri Dutilleux (d. 1916)
 • Roland Dyens (d. 1955)
E
 • Petr Eben (d. 1929)
 • Ross Edwards (d. 1943)
 • Werner Egk (1901 – 1983)
 • Henry Eichheim (1870 – 1942)
 • Ludovico Einaudi (d. 1955)
 • Gottfried von Einem (1918 – 1996)
 • Hanns Eisler (1898 – 1962)
 • Edward Elgar (1857 – 1934)
 • Heino Eller (1887 – 1970)
 • David Ellis (d. 1933)
 • JAK Ellis
 • George Enescu (1881 – 1955)
 • Einar Englund (1916 – 1999)
 • Peter Eötvos (d. 1944)
 • Robert Erickson (1917 – 1997)
 • Ulvi Cemal Erkin (1906 – 1972)
 • Alvin Etler (1913 – 1973)
 • Pierre Even (d. 1946)
F
 • Manuel De Falla (1876 – 1946)
 • Gabriel Fauré (1845 – 1924)
 • Morton Feldman (1926 – 1987)
 • Eric Fenby (1906 – 1997)
 • Brian Ferneyhough (d. 1943)
 • Luc Ferrari (d. 1929)
 • Gerald Finzi (1901 – 1956)
 • Ertuğrul Oğuz Fırat (d. 1923)
 • David First (d. 1953)
 • Graham Fitkin (d. 1963)
 • Antony le Fleming
 • Carlisle Floyd (d. 1926)
 • Henry Flynt (d. 1940)
 • Lukas Foss (d. 1922)
 • Jean Françaix (1912 – 1997)
 • Benjamin Frankel (1906 – 1973)
 • Peter Racine Fricker (1920 – 1990)
 • Johannes Fritsch (d. 1941)
 • Julius Fučík (1872 – 1916)
 • Ellen Fullman (d. 1957)
G
 • Kenneth Gaburo (1926 – 1993)
 • Raymond Gallois-Montbrun (d. 1918)
 • Kyle Gann (d. 1955)
 • John Gardner (d. 1917)
 • Peter Garland (d. 1952)
 • Evren Genis (d. 1978)
 • Roberto Gerhardt (1896 – 1970)
 • Edward German (1862 – 1936)
 • George Gershwin (1898 – 1937)
 • Stefano Gervasoni (d. 1962)
 • Vittorio Giannini (1903 – 1966)
 • Cecil Armstrong Gibbs (1889 – 1960)
 • Jon Gibson (d. 1940)
 • Paul Gilson (1865 – 1942)
 • Alberto Ginastera (1916 – 1983)
 • Umberto Giordano (1867 – 1948)
 • Ruth Gipps (1921 – 1999)
 • Janice Giteck (born 1946)
 • Peggy Glanville-Hicks (1912 – 1990)
 • Philip Glass (d. 1937)
 • Vinko Globokar (d. 1934)
 • Leopold Godowsky (1870 – 1938)
 • Heiner Goebbels (d. 1952)
 • Alexander Goehr (d. 1932)
 • Walter Goehr (1903 – 1960)
 • Sir Dean Goffin (1916 – 1984)
 • Carl Goldmark (1830 – 1915)
 • Rubin Goldmark (1872 – 1936)
 • Berthold Goldschmidt (1903 – 1996)
 • Evgeny Golubev (1910 – 1988)
 • Eugène Goossens (1893 – 1962)
 • Henryk Górecki (1933 – 2010)
 • Annie Gosfield (d. 1960)
 • Morton Gould (1913 – 1996)
 • Percy Grainger (1882 – 1961)
 • Enrique Granados (1867 – 1916)
 • Alexander Gretchaninoff (1864 – 1956)
 • Charles Tomlinson Griffes (1884 – 1920)
 • Gérard Grisey (1946 – 1998)
 • Eivind Groven (1901 – 1977)
 • Camargo Guarnieri (1907 – 1993)
 • Sofia Gubaidulina (d. 1931)
 • Henry Gwiazda (d. 1952)
H
 • Jeremy Haladyna
 • Howard Hanson (1896 – 1981)
 • Lou Harrison (1917 – 2003)
 • Karl Amadeus Hartmann (1905 – 1963)
 • Hamilton Harty (1879-1941)
 • Josef Matthias Hauer (1883 – 1959)
 • Jake Heggie
 • Pierre Henry
 • Hans Werner Henze (d. 1926)
 • Bernard Herrmann (1911 – 1975)
 • Willy Hess
 • Lejaren Hiller (1924 – 1994)
 • Paul Hindemith (1895 – 1963)
 • Leslie Hogan
 • Vagn Holmboe (1909 – 1996)
 • Martijn Hooning (d. 1959)]
 • Gustav Holst (1874 – 1934)
 • Richard E Holz (d. 1914)
 • Arthur Honegger (1892 – 1955)
 • Antony Hopkins (d. 1921)
 • Sarah Hopkins (d. 1958)
 • Mark-David Hosale
 • Eleanor Hovda
 • Alan Hovhaness (1911 – 2000)
 • Dobri Hristov (1875 – 1941)
 • Hans Ulrich Humpert
 • Jerry Hunt (1943 – 1993)
 • Philippe Hurel (d. 1955)
I
 • Jacques Ibert (1890 – 1962)
 • John Ireland (1883 – 1962)
 • Charles Ives (1874 – 1954)
J
 • Gordon Jacob (1895 – 1984)
 • Leoš Janáček (1854 – 1928)
 • Leroy Jenkins (d. 1932)
 • Tom Johnson (d. 1939)
 • Ben Johnston (d. 1926)
 • André Jolivet (1905 – 1974)
K
 • Dmitri Kabalevsky (1904 – 1987)
 • Mauricio Kagel (d. 1931)
 • Giya Kancheli (d. 1935)
 • Shigeru Kan-no (d. 1959)
 • Nikolai Kapustin (d. 1937)
 • Nicolas Kaviani (d. 1977)
 • Aaron Jay Kernis (d. 1960)
 • Aram Khachaturian (1903 – 1978)
 • Tikhon Khrennikov (d. 1913)
 • Gideon Klein (1919 – 1945)
 • Phil Kline
 • Oliver Knussen (d. 1952)
 • Zoltán Kodály (1882 – 1967)
 • Charles Koechlin (1867 – 1950)
 • Joonas Kokkonen (1921 – 1996)
 • Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957)
 • William Kraft (d. 1923)
 • Ernst Krenek (1900 – 1991)
 • Andreas Kunstein (d. 1967)
 • Ladislav Kupkovic (d. 1936)
L
 • Joan LaBarbara (d. 1947)
 • Juan Sebastian Lach (d. 1970)
 • Helmut Lachenmann (d. 1935)
 • Constant Lambert (1905 – 1951)
 • Eastwood Lane (1879 – 1951)
 • David Lang (born 1957)
 • Paul Lansky (born 1944)
 • Lars-Erik Larsson (1908 – 1986)
 • Morten Lauridsen (d. 1943)
 • Elodie Lauten
 • Mary Jane Leach (d. 1949)
 • Anne Lebaron (d. 1953)
 • Jón Leifs (1899 – 1968)
 • Wadada Leo Smith (d. 1941)
 • Philippe Leroux (d. 1959)
 • György Ligeti (d. 1923)
 • Douglas Lilburn (1915 – 2001)
 • Annea Lockwood (d. 1939)
 • Alvin Lucier (d. 1931)
 • Witold Lutosławski (1913 – 1994)
 • Elisabeth Lutyens (1906 – 1983)
M
 • François-Bernard Mâche (d. 1935)
 • James Macmillan (d. 1959)
 • Elizabeth Maconchy (1907 – 1994)
 • Bruno Maderna (1920 – 1973)
 • David Mahler (d. 1944)
 • Gustav Mahler (1860 – 1911)
 • Gian Francesco Malipiero (1882 – 1973)
 • Philippe Manoury (d. 1952)
 • Daniel Gregory Mason (1873 – 1953)
 • Bunita Marcus (d. 1952)
 • Ingram Marshall (d. 1942)
 • Frank Martin (1890 – 1974)
 • Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
 • Steve Martland (d. 1959)
 • Pietro Mascagni (1863 – 1945)
 • David Maslanka (d. 1943)
 • Colin Matthews (d. 1946)
 • David Matthews (d. 1943)
 • Nicholas Maw (d. 1935)
 • Peter Maxwell Davies (d. 1934)
 • Colin McPhee (1900 – 1964)
 • Peter Mennin (1923 – 1983)
 • Gian Carlo Menotti (1911 – 2007)
 • Olivier Messiaen (1908 – 1992)
 • Francisco Mignone (1897 – 1986)
 • Darius Milhaud (1892 – 1974)
 • Roscoe Mitchell (d. 1940)
 • Luca Miti (d. 1957)
 • Ernest John Moeran (1894 – 1950)
 • Federico Mompou (1893 – 1987)
 • Meredith Monk (d. 1942)
 • Douglas Stuart Moore (1893 – 1969)
 • Gordon Mumma (d. 1935)
 • Tristan Murail (d. 1947)
 • Nikolai Myaskovsky (1851 – 1950)
N
 • Conlon Nancarrow (1912 – 1997)
 • Onute Narbutaite (d. 1956)
 • Vaclav Nelhybel (1919 – 1996)
 • Carl Nielsen (1865 – 1931)
 • Marlos Nobre (d. 1939)
 • Arne Nordheim (d. 1931)
 • Luigi Nono (1924 – 1990)
 • Michael Nyman (d. 1944)
O
 • Sergio Roberto de Oliveira
 • Pauline Oliveros (d. 1932)
 • Daphne Oram
 • Carl Orff (1895 – 1982)
 • Sean Ó Riada (1931 – 1971)
 • Willson Osborne (1906 – 1979)
P
 • Paul Panhuysen
 • Andrzej Panufnik (1914 – 1991)
 • Roxanna Panufnik
 • Carlos Paredes
 • Charles Hubert Parry (1848 – 1918)
 • Arvo Pärt (d. 1935)
 • Harry Partch (1901 – 1974)
 • Paul Patterson (d. 1947)
 • Anthony Payne (d. 1936)
 • Krzysztof Penderecki (d. 1933)
 • George Perle (d. 1915)
 • Scott Perry
 • Vincent Persichetti (1915-1987)
 • Wilhelm Peterson-Berger (1867 – 1942)
 • Allan Pettersson (1911 – 1980)
 • Hans Pfitzner (1869 – 1949)
 • Astor Piazzolla (1921 – 1992)
 • Walter Piston (1894 – 1976)
 • Ildebrando Pizzetti (1880 – 1968)
 • Larry Polansky (d. 1954)
 • Quincy Porter (1897 – 1966)
 • Francis Poulenc (1899 – 1963)
 • Simon Proctor
 • Sergei Prokofiev (1891-1953)
R
 • Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)
 • Eliane Radigue (d. 1932)
 • Priaulx Rainier (1903 – 1986)
 • Günter Raphael (1903 – 1960)
 • Karl Aage Rasmussen (d. 1947)
 • Einojuhani Rautavaara (d. 1928)
 • Maurice Ravel (1875 – 1937)
 • Alan Rawsthorne (1905 – 1971)
 • Alfred Reed (d. 1921)
 • Steve Reich (d. 1936)
 • Aribert Reimann (d. 1936)
 • Ottorino Respighi (1879 – 1936)
 • Silvestre Revueltas (1899 – 1940)
 • Roger Reynolds (d. 1934)
 • Wallingford Riegger (1885 – 1961)
 • Wolfgang Rihm (d. 1952)
 • Terry Riley (d. 1935)
 • George Rochberg (1918 – 2005)
 • Joaquin Rodrigo (1901 – 1999)
 • Ernesto Rodrigues (d. 1959)
 • Ned Rorem (d. 1923)
 • David Rosenboom (d. 1947)
 • Nino Rota (1911 – 1979)
 • Mikel Rouse (d. 1957)
 • Albert Roussel (1869 – 1937)
 • Edmund Rubbra (1901 – 1986)
 • Poul Ruders (d. 1949)
 • Dane Rudhyar (1895 – 1985)
 • Witold Rudzinski (d. 1913)
 • Carl Ruggles (1876 – 1971)
 • John Rutter (d. 1945)
 • Frederic Rzewski (d. 1938)
S
 • Tolibjon Sadikov (1907 – 1957)
 • Oskar Sala
 • Aulis Sallinen (d. 1935)
 • Vadim Salmanov (1912 – 1978)
 • Erik Satie (1866 – 1925)
 • Ahmet Adnan Saygun (1907 – 1991)
 • Giacinto Scelsi (1905 – 1988)
 • Franz Schmidt (1874 – 1939)
 • Florent Schmitt (1870 – 1958)
 • Alfred Schnittke (1934 – 1998)
 • Arnold Schoenberg (1874 – 1951)
 • Franz Schreker (1878 – 1934)
 • Erwin Schulhoff (1894 – 1942)
 • Gunther Schuller (d. 1925)
 • William Schuman (1910- 1992)
 • Wolfgang von Schweinitz (d. 1953)
 • Alexander Scriabin (1872 – 1915)
 • Peter Sculthorpe (d. 1929)
 • Roger Sessions (1896 – 1985)
 • Harold Shapero (d. 1929)
 • Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)
 • Jean Sibelius (1865 – 1957)
 • Roberto Sierra (d. 1953)
 • Aleksandar Simic (d. 1973)
 • Robert Simpson (1921 – 1997)
 • Ezra Sims (d. 1928)
 • Alvin Singleton (d. 1940)
 • Nikos Skalkottas (1904 – 1949)
 • Reginald Smith Brindle (1917 – 2003)
 • Juan Maria Solare (d. 1966)
 • Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892 – 1988)
 • Fela Sowande (1905-1987)
 • Bernadette Speach (d. 1948)
 • Laurie Spiegel (d. 1945)
 • Charles Villiers Stanford (1852 – 1924)
 • Robert Steadman (d. 1965)
 • Rudi Stephan (1887 – 1915)
 • Bernard Stevens (1916 – 1983)
 • Karlheinz Stockhausen (d. 1928)
 • Carl Stone (d. 1953)
 • Richard Strauss (1864 – 1949)
 • Igor Stravinsky (1882 – 1971)
 • Steven Stucky (d. 1949)
 • Morton Subotnick (d. 1933)
 • Giles Swayne (d. 1946)
 • Karol Szymanowski (1882 – 1937)
T
 • Toru Takemitsu (1930 – 1996)
 • Germaine Tailleferre (1892 – 1983)
 • John Tavener (d. 1944)
 • Robert Taylor (d. 1931)
 • Richard Teitelbaum (d. 1939)
 • James Tenney (d. 1934)
 • Avet Terterian (1929 – 1994)
 • Mikis Theodorakis (d. 1925)
 • Randall Thompson (1899 – 1984)
 • Virgil Thomson (1896 – 1989)
 • Michael Tippett (1905 – 1998)
 • Tomita
 • Michael Torke (d. 1961)
 • Joan Tower (d. 1938)
 • David Del Tredici (d. 1937)
 • Eduard Tubin (1905 – 1982)
 • David Tudor (1926 – 1996)
 • Mark-Anthony Turnage (d. 1960)
 • Erkki-Sven Tüür (d. 1959)
 • Geirr Tveitt (1908 – 1981)
 • ‘Blue’ Gene Tyranny (d. 1945)
U
 • Kevin Ure (d. 1978)
 • İlhan Usmanbaş (d. 1923)
 • Vladimir Ussachevsky (1911-1990)
V
 • Moisei Vainberg (1919 – 1996)
 • Edgar Varèse (1883 – 1965)
 • Peteris Vasks (d. 1946)
 • Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)
 • Jasna Velickovic
 • Matthijs Vermeulen (1888 – 1967)
 • Lois V. Vierk (d. 1951)
 • Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
 • Ezequiel Viñao (d. 1960)
 • Kevin Volans (d. 1949)
W
 • David Ward-Steinman (d. 1936)
 • Anton Webern (1883 – 1945)
 • Kurt Weill (1900 – 1950)
 • Egon Joseph Wellesz (1885 – 1974)
 • Eric Whitacre (d. 1970)
 • Frank Wigglesworth
 • John Williams (d. 1932)
 • Malcolm Williamson (1931 – 2003)
 • Dag Wirén (1905 – 1986)
 • Daniel James Wolf (d. 1961)
 • Julia Wolfe (d. 1958)
 • Christian Wolff (d. 1934)
 • Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948)
 • Stefan Wolpe (1902 – 1972)
 • Charles Wuorinen (d. 1938)
X
 • Iannis Xenakis (1922 – 2001)
Y
 • La Monte Young (d. 1935)
 • Isang Yun (1917 – 1995)
Z
 • Frank Zappa (1940 – 1993)
 • Alexander von Zemlinsky (1871 – 1942)
 • Hans Zender (d. 1936)
 • Bernd Alois Zimmermann (1918 – 1970)
 • Evan Ziporyn (d. 1959)
 • Ellen Taaffe Zwilich (d. 1939)

21. yüzyıl klasik müzik bestecileri listesi

 

A
 • Keiko Abe (d. 1937)
 • Muhal Richard Abrams (d. 1930)
 • Juan Manuel Abras (d. 1975)
 • José Antonio Abreu (d. 1939)
 • Anton García Abril (d. 1933)
 • John Adams (d. 1947)
 • John Luther Adams (d. 1953)
 • Thomas Adès (d. 1971)
 • Samuel Adler (d. 1928)
 • Kati Agocs (d. 1975)
 • Ernani Aguiar (d. 1950)
 • Miguel de Aguila (d. 1957)
 • Kalevi Aho (d. 1949)
 • Frangis Ali-Sade (d. 1947)
 • Eduardo Alonso-Crespo (d. 1956)
 • Javier Alvarez (d. 1956)
 • Miguel Álvarez-Fernández (d. 1979)
 • Maryanne Amacher (d. 1943)
 • Charles Amirkhanian (d. 1945)
 • David Amram (d. 1930)
 • Gilbert Amy (d. 1936)
 • Beth Anderson (d. 1950)
 • Julian Anderson (d. 1967)
 • Mark André (d. 1964)
 • Louis Andriessen (d. 1939)
 • Theodore Antoniou (d. 1935)
 • Georges Aperghis (d. 1945)
 • Dominick Argento (d. 1927)
 • Sebastian Armoza (d. 1974)
 • Georgi Arnaoudov (d. 1957)
 • Girolamo Arrigo (d. 1930)
 • Vyacheslav Artyomov (d. 1940)
 • Alexander Arutiunian (d. 1920)
 • Robert Ashley (d. 1930)
 • Daniel Asia (d. 1953)
 • André Asriel (d. 1922)
 • José Vicente Asuar (d. 1933)
 • Kenneth Atchley (d. 1954)
 • Lera Auerbach (d. 1973)
 • Christopher Auerbach-Brown (d. 1970)
 • Larry Austin (d. 1930)
 • Sérgio Azevedo (d. 1968)
B
 • Ignacio Baca Lobera (d. 1957)
 • Nicolas Bacri (d. 1961)
 • Nikolai Badinski (d. 1937)
 • Junsang Bahk (d. 1937)
 • Simon Bainbridge (d. 1952)
 • Feliksas Bajoras (d. 1934)
 • Leonardo Balada (d. 1933)
 • Osvaldas Balakauskas (d. 1937)
 • Claude Ballif (d. 1924)
 • Alain Bancquart (d. 1934)
 • Stephen Mark Barchan (d. 1982)
 • Vytautas Barkauskas (d. 1931)
 • Clarence Barlow (d. ca. 1945)
 • James Barnes (d. 1949)
 • Natasha Barrett (d. 1972)
 • Richard Barrett (d. 1959)
 • Gerald Barry (d. 1952)
 • Emerson Batagini (d. 1978)
 • Dennis Báthory-Kitsz (d. 1949)
 • Sally Beamish (d. 1956)
 • Robert Beaser (d. 1954)
 • Stephen David Beck (d. 1959)
 • Jeremy Beck (d. 1960)
 • David Bedford (d. 1937)
 • Eve Beglarian (d. 1958)
 • David Behrman (d. 1937)
 • Richard Belcastro (d. 1976)
 • Alfonso Belfiore (d. 1954)
 • Alan Belkin (d. 1951)
 • Barbara Benary (d. 1946)
 • Juraj Beneš (d. 1940)
 • Xavier Benguerel (d. 1931)
 • George Benjamin (d. 1960)
 • Heinz Benker (d. 1921)
 • Richard Rodney Bennett (d. 1936)
 • Pascal Bentoiu (d. 1927)
 • Esteban Benzecry (d. 1970)
 • Sebastien Beranger (d. 1977)
 • Roman Berger (d. 1930)
 • Michael Berkeley (d. 1948)
 • Bart Berman (d. 1938)
 • Derek Bermel (d. 1967)
 • Lauren Bernofsky (d. 1967)
 • Charles Roland Berry (d. 1957)
 • Mario Bertoncini (d. 1932)
 • Christophe Bertrand (d. 1981)
 • Gilbert Biberian (d. 1944)
 • Jörg Birkenkötter (d. 1963)
 • Harrison Birtwistle (d. 1934)
 • Staffan Björklund (d. 1944)
 • Easley Blackwood Jr. (d. 1933)
 • David Blake (d. 1936)
 • Pavel Blatny (d. 1931)
 • Sylvie Bodorová (d. 1954)
 • Konrad Boehmer (d. 1941)
 • Philippe Boesmans (d. 1936)
 • Rostislaw Boiko (d. 1931)
 • Rob du Bois (d. 1934)
 • Michèle Bokanowski (d. 1943)
 • William Bolcom (d. 1938)
 • Jacques Bondon (d. 1927)
 • Mauro Bortolotti (d. 1926)
 • Daniel Börtz (d. 1943)
 • Hans-Jürgen von Bose (d. 1953)
 • Christian Bouchard (d. 1968)
 • Ned Bouhalassa (d. 1962)
 • Denys Bouliane (d. 1955)
 • Andrew Boysen (d. 1968)
 • Attila Bozay (d. 1939)
 • Glenn Branca (d. 1948)
 • Theo Brandmüller (d. 1948)
 • Henning Brauel (d. 1940)
 • Peter Michael Braun (d. 1936)
 • Anthony Braxton (d. 1945)
 • Uri Brener (d. 1974)
 • Martin Bresnick (d. 1946)
 • Roger Briggs (d. 1952)
 • Alois Bröder (d. 1961)
 • Leo Brouwer (d. 1939)
 • David Bruce (d. 1970)
 • Karl Gottfried Brunotte (d. 1958)
 • Elisabetta Brusa (d. 1954)
 • Joanna Bruzdowicz (d. 1943)
 • Steven Bryant (d. 1972)
 • Gavin Bryars (d. 1943)
 • Gunnar Bucht (d. 1927)
 • Boudewijn Buckinx (d. 1945)
 • Magnus Bunnskog (d. 1974)
 • Geoffrey Burgon (d. 1941)
 • Diana Burrell (d. 1948)
 • Francis Burt (d. 1926)
 • Sylvano Bussotti (d. 1931)
 • Javier Busto (d. 1949)
C
 • Rodrigo Cadiz (d. 1972)
 • Herbert Callhoff (d. 1933)
 • Christian Calon (d. 1950)
 • Jacques Calonne (d. 1930)
 • Gérard Calvi (d. 1922)
 • Charles Camilleri (d. 1931)
 • Mauro Campagnoli (d. 1975)
 • Bruno Canino (d. 1935)
 • Daniel Capelletti (d. 1958)
 • Robert Carl (d. 1954)
 • Wendy Carlos (d. 1939)
 • Michael Carnes (d. 1950)
 • Roberto Carnevale (d. 1966)
 • Edwin Carr (1926-2003)
 • Sara Carvalho (d. 1970)
 • Philip Cashian (d. 1963)
 • John Casken (d. 1949)
 • Jacques Castérède (d. 1926)
 • Giacomo Cataldo (d. 1977)
 • Josef Ceremuga (d. 1930)
 • Friedrich Cerha (d. 1926)
 • Jordi Cervelló (d. 1935)
 • Franco Cesarini (d. 1961)
 • António Chagas Rosa (d. 1960)
 • Jacques Charpentier (d. 1933)
 • Stephen Chatman (d. 1950)
 • Brian Cherney (d. 1942)
 • Mary Ellen Childs (d. 1957)
 • Unsuk Chin (d. 1961)
 • Michel Chion (d. 1947)
 • Jil Christensen (d. 1974)
 • Dimitâr Christov (d. 1933)
 • Heinz Chur (d. 1948)
 • Leonardo Ciampa (d. 1971)
 • fr:Paul Clouvel (d. 1971)
 • Gloria Coates (d. 1938)
 • Liviu Comes (d. 1918)
 • Nicolas Collins (d. 1954)
 • Graziella Concas (d. 1970)
 • Justin Connolly (d. 1933)
 • Marius Constant (1925 – 2004)
 • Sidney Corbett (d. 1960)
 • Frank Corcoran (d. 1944)
 • John Corigliano (d. 1938)
 • Kevin A. Cornelius (d. 1977)
 • Vladimir Cosma (d. 1940)
 • Edward Cowie (d. 1943)
 • Cindy Cox (d. 1961)
 • Noah Creshevsky (d. 1945)
 • Gordon Crosse (d. 1937)
 • George Crumb (d. 1929)
 • Carlos Cruz de Castro (d. 1941)
 • Alvin Curran (d. 1938)
 • Curtis Curtis-Smith (d. 1941)
 • Joe Cutler (d. 1968)
 • Henryk Czyz (1923 – 2003)
D
 • Robert Daigneault (d. 1940)
 • Martin Dalby (d. 1942)
 • Matteo D’Amico (d. 1955)
 • Liviu Dandara (d. 1933)
 • Nguyen-Thien Dao (d. 1940)
 • Yves Daoust (d. 1946)
 • Xavier Darasse (d. 1934)
 • Michael Daugherty (d. 1954)
 • Diego Davidenko (d. 1979)
 • Mario Davidovsky (d. 1934)
 • Hugh Davies (d. 1943)
 • Peter Maxwell Davies (d. 1934)
 • Victor Davies (d. 1939)
 • Anthony Davis (d. 1951)
 • Carl Davis (d. 1936)
 • Raymond Deane (d. 1953)
 • Michel Decoust (d. 1936)
 • Igor Dekleva (d. 1933)
 • José Luis de Delás (d. 1928)
 • Ratko Delorko (d. 1959)
 • David Del Tredici (d. 1937)
 • Johan de Meij (d. 1953)
 • Jacques Demierre (d. 1954)
 • Michael Denhoff (d. 1955)
 • Jean-François Denis (d. 1960)
 • Luis De Pablo (d. 1930)
 • Fabrizio De Rossi Re (d. 1960)
 • Gion Antoni Derungs (d. 1935)
 • Martin Derungs (d. 1943)
 • Pavle Dešpalj (d. 1934)
 • Dejan Despic´ (d. 1930)
 • Frédéric Devreese (d. 1929)
 • Matthew Dewey (d. 1984)
 • Rafaël D’Haene (d. 1943)
 • Robert Dick (d. 1950)
 • Francesco Di Fiore (d. 1966)
 • Péter Louis van Dijk (d. 1953)
 • Oscar van Dillen (d. 1958)
 • James Dillon (d. 1950)
 • Bojidar Dimov (d. 1935)
 • Violeta Dinescu (d. 1953)
 • Paul Dirmeikis (d. 1954)
 • Paul-Heinz Dittrich (d. 1930)
 • Lucia Dlugoszewski (1931 – 2000)
 • Charles Dodge (d. 1945)
 • Friedhelm Döhl (d. 1936)
 • Paul Dolden (d. 1956)
 • Hanuš Domansky´ (d. 1944)
 • Franco Donatoni (1927-2000)
 • Paul Doornbusch (d. 1960)
 • Joseph Dorfman (d. 1940)
 • Avner Dorman (d. 1975)
 • James Douglas (d. 1932-)
 • Stefan Dragostinov (d. 1948)
 • Arnold Dreyblatt (d. 1953)
 • George Dreyfus (d. 1928)
 • László Dubrovay (d. 1943)
 • William Duckworth (d. 1943)
 • Nicholas Duggan (d. 1962)
 • Peter Dülken (d. 1954)
 • Iancu Dumitrescu (d. 1944)
 • Tan Dun (d. 1957)
 • F L Dunkin Wedd (d. 1955)
 • Hubert Du Plessis (d. 1922)
 • Joël-François Durand (d. 1954)
 • Gianmartino Durighello (d. 1961)
 • Pascal Dusapin (d. 1955)
 • Andrzej Dutkiewicz (d. 1942)
 • Arié Dzierlatka (d. 1933)
 • David Dzubay (d. 1964)
E
 • David Earl (d. 1951)
 • Gerald Eckert (d. 1960)
 • George Edwards (d. 1943)
 • Ross Edwards (d. 1943)
 • Moritz Eggert (d. 1965)
 • Margriet Ehlen (d. 1943)
 • Søren Nils Eichberg (d. 1973)
 • Dietrich Eichmann (d. 1966)
 • Karólina Eiriksdóttir (d. 1951)
 • Julio Estrada (d. 1943)
 • Brian Elias (d. 1948)
 • Dror Elimelech (d. 1956)
 • Jean-Claude Éloy (d. 1938)
 • Huib Emmer (d. 1951)
 • Frantisek Emmert (d. 1940)
 • Hans-Ulrich Engelmann (d. 1921)
 • Peter Eötvös (d. 1944)
 • Heimo Erbse (d. 1924)
 • Susanne Erding (d. 1955)
 • Hans-Ola Ericsson (d. 1958)
 • Iván Eröd (d. 1936)
 • Andrej Eschpaj (d. 1925)
 • Karlheinz Essl (d. 1960)
 • Pierre Even (d. 1946)
 • Eric Ewazen (d. 1954)
F
 • Juri Falik (d. 1936)
 • Leoš Faltus (d. 1937)
 • Gareth Farr (d. 1968)
 • Fazıl Say (d. 1970)
 • Reinhard Febel (d. 1952)
 • Jonathan FeBland (d. 1960)
 • Ivan Fedele (d. 1953)
 • Stephen Feigenbaum (d. 1989)
 • Richard Felciano (d. 1930)
 • Barbara Monk Feldman (d. 1953)
 • Antonio Fernandez (d. 1962)
 • José Manuel Fernández (d. 1956)
 • Sergio Fernández (d. 1946)
 • Brian Ferneyhough (d. 1943)
 • Luc Ferrari (d. 1929)
 • Lorenzo Ferrero (d. 1951)
 • Andreas Fervers (d. 1957)
 • Petr Fiala (d. 1943)
 • Jan Fila (d. 1982)
 • Joshua Fineberg (d. 1969)
 • Reinhold Finkbeiner (d. 1929)
 • Michael Finnissy (d. 1946)
 • Elena Firsova see also Jelena Firssowa (d. 1950)
 • David First (d. 1953)
 • Jan Frank Fischer (1921-2006)
 • Luboš Fišer (1935 – 1999)
 • Alfred Fisher (d. 1942)
 • Graham Fitkin (d. 1963)
 • Joseph Fitzmartin (d. 1943)
 • Tom Flaherty (d. 1950)
 • Ernst Helmuth Flammer (d. 1949)
 • Kjell Flem (d. 1943)
 • Reinhard David Flender (d. 1953)
 • Philip Flood (d. 1964)
 • Urs Joseph Flury (d. 1941)
 • Henry Flynt (d. 1940)
 • Daniel Charles Foley (d. 1952)
 • Jacqueline Fontyn (d. 1930)
 • Andrew Ford (d. 1957)
 • Joseph Dillon Ford (d. 1952)
 • Silvio Foretic´ (d. 1940)
 • Roland Forsberg (d. 1939)
 • Malcolm Forsyth (d. 1936)
 • Lukas Foss (d. 1922)
 • Yorgos Foudoulis (d. 1964)
 • Patrice Fouillaud (d. 1949)
 • Jennifer Fowler (d. 1939)
 • John Frandsen (d. 1956)
 • Joep Franssens (d. 1955)
 • Olov Franzén (d. 1946)
 • Jürg Frey (d. 1953)
 • Fabio Fresi (d. 1979)
 • Ruben Fridolfson (d. 1933)
 • Rikhardur H. Fridriksson (d. 1960)
 • Johannes Fritsch (d. 1941)
 • Kenneth Fuchs (d. 1956)
 • Keiko Fujiie (d. 1963)
 • Masanori Fujita (d. 1946)
 • Kazuo Fukushima (d. 1930)
 • Ellen Fullman (d. 1957)
 • Aaron Funk (d. 1975)
 • Beat Furrer (d. 1954)
G
 • Nodar Gabunija (1933 – 2000)
 • Clemens Gadenstätter (d. 1966)
 • Bogdan Gagic´ (d. 1931)
 • Alain Gagnon (d. 1938)
 • Bernhard Gál (d. 1971)
 • Carlo Galante (d. 1959)
 • Guillermo Galindo (d. 1960)
 • Kyle Gann (d. 1955)
 • David Gamper (d. 1945)
 • Fernando García (d. 1930)
 • Gerald Garcia (d. 1949)
 • Antón García Abril (d. 1933)
 • Manuel García Morante (d. 1937)
 • Sigur?ur Egill Gar?arsson (d. 1941)
 • Mary Gardiner (d. 1932)
 • John Gardner (d. 1917)
 • Zsolt Gárdonyi (d. 1946)
 • Peter Garland (d. 1952)
 • Rifaat Garrana (d. 1924)
 • Celso Garrido Lecca (d. 1926)
 • Mario Garuti (d. 1957)
 • Maria Isabel Garvia (d. 1959)
 • Giorgio Gaslini (d. 1929)
 • Luis Gásser (d. 1951)
 • Ulrich Gasser (d. 1950)
 • Heinrich Gattermeyer (d. 1923)
 • James Gath (d. 1991)
 • Eric Gaudibert (d. 1936)
 • Allain Gaussin (d. 1943)
 • Stephanos Gazuelas (d. 1931)
 • Gan-ru Ge (d. 1954)
 • John Maxwell Geddes (d. 1941)
 • Hartmut Geerken (d. 1939)
 • Michael Gees (d. 1953)
 • Rolf Gehlhaar (d. 1943)
 • Jiří Gemrot (d. 1957)
 • Juan Martin Gendelman (d. 1976)
 • Anthony Genge (d. 1952)
 • Vladimir Genin (d. 1958)
 • Harald Genzmer (d. 1909)
 • Jaap Geraedts (1924 – 2003)
 • René Gerber (d. 1908)
 • Steven Gerber (d. 1948)
 • Frank Gerhardt (d. 1967)
 • Oswald Gerstel (d. 1923)
 • Frans Geysen (d. 1936)
 • Emmanuel Ghent (1925 – 2003)
 • Valentin Gheorghiu (d. 1928)
 • John Gibson (d. 1951)
 • Michael Gielen (d. 1927)
 • Helen Gifford (d. 1935)
 • Christian Giger (d. 1959)
 • Angelo Gilardino (d. 1941)
 • Anthony Gilbert (d. 1934)
 • Jacob Gilboa (d. 1920)
 • Arsenio Girón (d. 1932)
 • Elias Gistelinck (d. 1935)
 • Janice Giteck (d. 1946)
 • Bjørn G. Gjerstrøm (d. 1939)
 • Detlev Glanert (d. 1960)
 • Werner Wolf Glaser (1913-2006)
 • Paul Glass (d. 1934)
 • Philip Glass (d. 1937)
 • Daniel Glaus (d. 1957)
 • Srul Irving Glick (d. 1934)
 • Sylvia Glickman (d. 1932)
 • Vinko Globokar (d. 1934)
 • Gilles Gobeil (d. 1954)
 • Vladimír Godár (d. 1956)
 • Rolf Inge Godøy (d. 1952)
 • Heiner Goebbels (d. 1952)
 • Dieter Goebel-Berggold (d. 1947)
 • Alexander Goehr (d. 1932)
 • Lucien Goethals (d. 1931)
 • Friedrich Goldmann (d. 1941)
 • Jerry Goldsmith (1929 – 2004)
 • Osvaldo Golijov (d. 1960)
 • David Gompper (d. 1954)
 • José Luis González (d. 1937)
 • Agustin González Acilu (d. 1929)
 • Jorge González Avila (d. 1925)
 • Hilario González Iñiguez (d. 1920)
 • Fabio González-Zuleta (d. 1920)
 • Howard Goodall (d. 1958)
 • Daniel Goode (d. 1936)
 • Todd Goodman (d. 1977)
 • Ron Goodwin (1925 – 2002)
 • Otar Gordeli (d. 1928)
 • Henryk Górecki (d. 1933)
 • Sandro Gorli (d. 1948)
 • Annie Gosfield (d. 1960)
 • Clytus Gottwald (d. 1925)
 • Denis Gougeon (d. 1951)
 • Elisabeth Davies Gould (d. 1904)
 • Tonnie de Graaf (d. 1926)
 • Leonid Grabowski see also Hrabovsky or Hrabovski (d. 1935)
 • David Graham (d. 1952)
 • John Kenneth Graham (d. 1955)
 • Ulf Grahn (d. 1942)
 • Harold Gramatges (d. 1918)
 • Renato de Grandis (d. 1927)
 • Gottfried Gräsbeck (d. 1927)
 • Kurt Graunke (1915 – 2005)
 • Ray Green (d. 1908)
 • Jay Greenberg (d. 1991)
 • Vinicius Grefiens (d. 1916)
 • Dante Grela (Argentina, 1941)
 • Čestmir Gregor (d. 1926)
 • Mark Gresham (d. 1956)
 • Deirdre Gribbin (d. 1967)
 • John Griffin (d. 1979)
 • Teodor Grigoriu (d. 1926)
 • Jim Grimm (d. 1928)
 • Ragnar Grippe (d. 1951)
 • Renato Grisoni (d. 1922)
 • Eric Gross (d. 1926)
 • Magne Grov (d. 1938)
 • Stefans Grové (d. 1922)
 • Heinz Karl Gruber (d. 1943)
 • Joachim Gruner (d. 1933)
 • Adriano Guarnieri (d. 1947)
 • Wladimir Guba (d. 1938)
 • Sofia Gubaidulina (d. 1931)
 • Pelle Gudmundsen-Holmgreen (d. 1932)
 • Alexander Gugel (d. 1961)
 • Jean Guillou (d. 1930)
 • Joan Guinjoan (d. 1931)
 • Charles Guinovart (d. 1941)
 • Olof Gullberg (d. 1931)
 • Rosa Guraieb Kuri (d. 1931)
 • Trevor Gureckis (d. 1982)
 • Albrecht Gürsching (d. 1934)
 • Christophe Guyard (d. 1966)
 • Jacques Guyonnet (d. 1933)
 • Josep Lluis Guzmán (d. 1954)
 • Henry Gwiazda (d. 1952)
 • Franklin Gyselynck (d. 1950)
 • Tomasz Gaworek-Schodrok (d. 1965)
H
 • Georg Friedrich Haas (d. 1953)
 • Eilert Hægeland (d. 1951)
 • Gudmundur Hafsteinsson (d. 1953)
 • Daron Hagen (d. 1961)
 • Jocelyn Hagen (d. 1980)
 • Georg Hajdu (d. 1960)
 • André Hajdu (d. 1932)
 • Lorant Hajdu (d. 1937)
 • Naji Hakim (d. 1955)
 • Jeremy Haladyna
 • Václav Hálek (d. 1937)
 • Cristóbal Halffter (d. 1930)
 • Emily Hall (d. 1976)
 • Carl-Axel Hall (d. 1947)
 • Roger Lee Hall (d. 1942)
 • Bengt Hallberg (d. 1932)
 • Hans Peter Haller (d. 1929)
 • Hermann Haller (1914–2002)
 • András Hamary (d. 1950)
 • Bengt Hambraeus (d. 1928)
 • Eero Hämeenniemi (d. 1951)
 • Peter Michael Hamel (d. 1947)
 • Johan Hammerth (d. 1953)
 • Philip Hammond (d. 1951)
 • Roger Hannay (d. 1930)
 • Ann-Elise Hannikainen (d. 1946)
 • Jan Hanuš (d. 1915)
 • Hiroshi Hara (Composer) (d. 1933)
 • John Harbison (d. 1938)
 • Aharon Harlap (d. 1941)
 • Edward Harper (d. 1941)
 • David Harris (d. 1933)
 • Donald Harris (d. 1931)
 • Kevin F. Harris (d. 1965)
 • Jonty Harrison (d. 1952)
 • Lou Harrison (1917 – 2003)
 • Jonathan Harvey (d. 1939)
 • Juraj Hatrik (d. 1941)
 • Edu Haubensak (d. 1954)
 • Halvor Haug (d. 1952)
 • Svatopluk Havelka (d. 1925)
 • Diana Pereira Hay (d. 1932)
 • Komei Hayama (d. 1932)
 • Hikaru Hayashi (d. 1931)
 • Gary Hayes (d. 1948)
 • Paul Hayes (d. 1951)
 • Sorrel Hays (d. 1941)
 • Roberto Hazon (d. 1930)
 • Anthony Hedges (d. 1931)
 • Åse Hedstrøm (d. 1950)
 • Lennart Hedwall (d. 1932)
 • Magne Hegdal (d. 1944)
 • Werner Heider (d. 1930)
 • Harald Heilmann (d. 1924)
 • David Heinick (d. 1954)
 • Paavo Heininen (d. 1938)
 • Mikko Heiniö (d. 1948)
 • Walter Hekster (d. 1937)
 • Barbara Heller (d. 1936)
 • Richard Heller (d. 1954)
 • Robert Maximilian Helmschrott (d. 1938)
 • Robert Helps (1928 – 2001)
 • Christoph Hempel (d. 1946)
 • Gerard Hengeveld (1910 – 2001)
 • Pierre Henry (d. 1927)
 • Blake R. Henson (d. 1983)
 • Hans Werner Henze (d. 1926)
 • Robert Heppener (d. 1925)
 • Franz Jochen Herfert (d. 1955)
 • Jerry Herman (d. 1933)
 • Vasile Herman (d. 1929)
 • Hermilio Hernández (d. 1931)
 • Rhazes Hernández-López (d. 1918)
 • Peter Herrmann (d. 1941)
 • Michael Hersch (d. 1971)
 • Jacques Hétu (d. 1938)
 • Detlef Heusinger (d. 1956
 • David Graham Hewson (d. 1953)
 • Volker Heyn (d. 1938)
 • Manuel Hidalgo (d. 1956)
 • Jennifer Higdon (d. 1962)
 • Jackson Hill (d. 1941)
 • Winfried Hiller (d. 1941)
 • Hajo Hinrichs (d. 1911)
 • Kozaburo Hirai (1910 – 2002)
 • Cornelius Hirsch (d. 1954)
 • Hans Ludwig Hirsch (d. 1937)
 • Caspar René Hirschfeld (d. 1965)
 • Miroslav Hlaváč (d. 1923)
 • Theodor Hlouschek (d. 1923)
 • Christopher Hobbs (d. 1950)
 • Francesco Hoch (d. 1943)
 • Stanislav Hochel (d. 1950)
 • Wolfgang Hochstein (d. 1950)
 • Alun Hoddinott (d. 1929)
 • Harry Höfer (d. 1921)
 • Joel Hoffmann (d. 1953)
 • Richard Hoffmann (d. 1925)
 • Thomas Hofmann (d. 1958)
 • Wolfgang Hohensee (d. 1927)
 • Christoph Hohlfeld (d. 1922)
 • Theodor Holdheim (d. 1923)
 • York Höller (d. 1944)
 • Alan Holley (d. 1954)
 • Donald Russel Hollier (d. 1934)
 • Heinz Holliger (d. 1939)
 • Robin Holloway (d. 1943)
 • Kristin Holm (d. 1965)
 • Peder Holm (d. 1926)
 • Jean-Paul Holstein (d. 1939)
 • Adriana Hölszky (d. 1953)
 • Simeon ten Holt (d. 1923)
 • Simon Holt (d. 1958)
 • Bo Holten (d. 1948)
 • Joaquín Homs (1906 – 2003)
 • John Michael Hooke (d. 1946)
 • Sarah Hopkins (d. 1958)
 • Antony Hopkins (d. 1921)
 • David Horne (d. 1970)
 • Stanko Horvat (d. 1930)
 • Josef Maria Horvath (d. 1931)
 • Michael Horwood (d. 1947)
 • Toshio Hosokawa (d. 1955)
 • Simon Hovanessian (d. 1940)
 • Luc van Hove (d. 1957)
 • Egil Hovland (d. 1924)
 • Leslie Howard (d. 1948)
 • Leonid Hrabovsky see also Grabowski or Hrabovski (d. 1935)
 • Alexandru Hrisanide (d. 1936)
 • Ivan Hrušovsky´ (1927 – 2001)
 • Tsang-Houei Hsu (1929 – 2001)
 • Klaus Huber (d. 1924)
 • Nicolaus A. Huber (d. 1939)
 • Klaus K. Hübler (d. 1956)
 • Karl Anton Hueber (d. 1928)
 • Wolfgang Hufschmidt (d. 1934)
 • Gerald Humel (d. 1931)
 • Bertold Hummel (1925 – 2002)
 • Franz Hummel (d. 1939)
 • Hans Ulrich Humpert (d. 1940)
 • Philippe Hurel (d. 1955)
 • Ilja Hurník (d. 1922)
 • Karel Husa (d. 1921)
 • Lajos Huszár (d. 1948)
 • Svend Hvidtfelt Nielsen (d. 1958)
 • Ketil Hvoslef (d. 1939)
 • Miriam Hyde (d. 1913)
 • Oliver Hynes (d. 1946)
 • Michael Hedges (1953 – 1997)
I
 • Stefano Ianne (d. 1963)
 • Shin-Ichiro Ikebe (d. 1943)
 • Takuya Imahori (d. 1978)
 • Kamran Ince (d. 1960)
 • Iannis Ioannidis (d. 1930)
 • Adrian Iorgulescu (d. 1951)
 • Gabriel Iranyi (d. 1946)
 • Maki Ishii (d. 1936)
 • Ilayaraaja (1943)
 • Ian Gottschalk Costabile (d. 1984)
J
 • Edward Jacobs (d. 1961)
 • Guus Janssen (d. 1951)
 • Maurice Jarre (d. 1924)
 • Monique Jean (d. 1960)
 • Stanislav Jelinek (d. 1945)
 • Zoltán Jeney (d. 1943)
 • Leroy Jenkins (d. 1932)
 • Wilfried Jentzsch (d. 1941)
 • Samuel Jerónimo (d. 1979)
 • Willem Jeths (d. 1959)
 • Magnús Blöndal Jóhannsson (d. 1925)
 • David C. Johnson (d. 1940)
 • Samn Johnson (d. 1991)
 • Tom Johnson (d. 1939)
 • Ben Johnston (d. 1926)
 • Fergus Johnston (d. 1959)
 • Samuel Jones (d. 1935)
 • Betsy Jolas (d. 1926)
 • Bradley Joseph (d. 1965)
 • Enriko Josif (1924–2003)
 • Aleksandar Josifov (d. 1940)
 • Dragomir Josifov (d. 1966)
 • John Joubert (d. 1927)
 • Vladimir Jovanović (d. 1937)
 • Patricia Jünger (d. 1951)
K
 • Mauricio Kagel (d. 1931)
 • Vakhtang Kakhidze (d. 1959)
 • Johannes Kalitzke (d. 1959)
 • Imants Kalnins (d. 1941)
 • Giya Kancheli (d. 1935)
 • Ejnar Kanding (d. 1965)
 • Shigeru Kan-no (d. 1959)
 • Nikolai Kapustin (d. 1937)
 • Faradsch Karajew (d. 1943)
 • Alemdar Karamanow (d. 1934)
 • Erhard Karkoschka (d. 1923)
 • Richard Karpen (d. 1957)
 • Yuri Kasparov (d. 1955)
 • Georg Katzer (d. 1935)
 • Roland Kayn (d. 1933)
 • David Keane (d. 1943)
 • Donald Keats (d. 1929)
 • Nigel Keay (d. 1955)
 • David Kechley (d. 1947)
 • Robert Kechley (d. 1952)
 • Igor Kefalidi or Kefalidis (d. 1941)
 • Milko Kelemen (d. 1924)
 • Daniel Kellogg (d. 1976)
 • Bryan Kelly (d. 1934)
 • Rudolf Kelterborn (d. 1931)
 • John Kenny (d. 1957)
 • Aaron Jay Kernis (d. 1960)
 • Gordon Kerry (d. 1961)
 • Huub Kerstens (d. 1947)
 • Otto Ketting (d. 1935)
 • Geert van Keulen (d. 1943)
 • Alastair King (d. 1967)
 • Volker David Kirchner (d. 1942)
 • Hikari Kiyama (d. 1983)
 • Kuno Kjaerbe (d. 1959)
 • Giselher Klebe (d. 1925)
 • Phil Kline
 • Anđelko Klobucar (d. 1931)
 • Alexander Knaifel (d. 1943)
 • Oliver Knussen (d. 1952)
 • Babette Koblenz (d. 1956)
 • Günter Kochan (d. 1930)
 • Akil Mark Koci (d. 1936)
 • Erwin Koch-Raphael (d. 1949)
 • Hans Kockelmans (d. 195?)
 • Zoltán Kocsis (d. 1952)
 • Nevit Kodalli (d. 1924)
 • Graeme Koehne (d. 1956)
 • Gottfried Michael Koenig (d. 1926)
 • Alfred Koerppen (d. 1926)
 • Panayiotis Kokoras (d. 1974)
 • Barbara Kolb (d. 1939)
 • Jo Kondo (d. 1947)
 • Marek Kopelent (d. 1932)
 • Mark Kopytman (d. 1929)
 • Evgeni Kostitsyn (d. 1963)
 • Constantine Koukias (d. 1965)
 • Hans Kox (d. 1930)
 • Wilfried Krätzschmar (d. 1944)
 • Zygmunt Krauze (d. 1938)
 • Joseph-François Kremer (d. 1954)
 • Johannes Kretz (d. 1968)
 • Georg Kröll (d. 1934)
 • Ton de Kruyf (d. 1937)
 • Ladislav Kubik (d. 1946)
 • Claus Kühnl (d. 1957)
 • Hanna Kulenty (d. 1961)
 • Gary Kulesha (d. 1954)
 • Andreas Kunstein (d. 1967)
 • Ladislav Kupkovic (d. 1936)
 • György Kurtág (d. 1926)
 • Karl-Wieland Kurz (d. 1961)
 • Bronius Kutavičius (d. 1932)
 • Hanspeter Kyburz (d. 1960)
L
 • Joan LaBarbara (d. 1947)
 • Juan Sebastian Lach (d. 1970)
 • Helmut Lachenmann (d. 1935)
 • L.Athira Krishna
 • Ezra Ladermann (d. 1924)
 • Ruggero Laganà (d. 1956)
 • Cristina Landuzzi (d. 1961)
 • Bernhard Lang (d. 1957)
 • David Lang (d. 1957)
 • István Láng (d. 1933)
 • Vanessa Lann (d. 1968)
 • Paul Lansky (d. 1944)
 • André Laporte (d. 1931)
 • Patrick Larley (d. 1951)
 • Aleksander Lason (d. 1951)
 • Anne Lauber (d. 1943)
 • Morten Lauridsen (d. 1943)
 • Rachel Laurin (d. 1961)
 • Elodie Lauten
 • James Lavino (d. 1973)
 • Mario Lavista (d. 1943)
 • Matthew Lawton (d. 1981)
 • Henri Lazarof (d. 1932)
 • Mary Jane Leach (d. 1949)
 • Anne Lebaron (d. 1953)
 • Roman Ledenjow (d. 1930)
 • Jacques Leduc (d. 1932)
 • Reinbert de Leeuw (d. 1938)
 • Nicola LeFanu (d. 1947)
 • David Leisner (d. 1953)
 • John Anthony Lennon (d. 1950)
 • Troy Lennerd (d. 1970)
 • Georges Lentz (d. 1965)
 • Wadada Leo Smith (d. 1941)
 • Philippe Leroux (d. 1959)
 • Ulrich Leyendecker (d. 1946)
 • Lowell Liebermann (d. 1961)
 • György Ligeti (1923-2006)
 • Magnus Lindberg (d. 1958)
 • Jyrki Linjama (d. 1962)
 • Annea Lockwood (d. 1939)
 • Paolo Longo (d. 1967)
 • Bent Lorentzen (d. 1935)
 • Alexina Louie (b. 1949)
 • William Loveless (d. 1956)
 • Andrew Lowe Watson (d. 1958)
 • Alvin Lucier (d. 1931)
 • Stanley Lunetta (d. 1937)
 • Ulrich Ludat (d. 1959)
 • Eric Lyon (d. 1962)
M
 • Andrew McBirnie (d. 1971)
 • John McCabe (d. 1939)
 • Tod Machover (d. 1953)
 • Anne McGinty (d. 1945)
 • Edward McGuire (d. 1948)
 • Jonathan McLear (d. 1980)
 • Otmar Macha (1922-2006)
 • John Mackey (d. 1973)
 • Steven Mackey (d. 1956)
 • James MacMillan (d. 1959)
 • Gordon McPherson (d. 1965)
 • Carleton Macy (d. 1944)
 • Jan Maegaard (d. 1926)
 • Fabio Maffei (d. 1968)
 • Ronnie Magala (d. 1978)
 • Javier Torres Maldonado (d. 1968)
 • Edgar Mann (d. 1961)
 • Philippe Manoury (d. 1952)
 • Edward Manukyan (d. 1981)
 • Bunita Marcus (d. 1952)
 • Pierre Mariétan (d. 1935)
 • Ingram Marshall (d. 1942)
 • Robert Martin (d. 1952)
 • Donald Martino (1931–2005)
 • Vladimir Martynov (d. 1946)
 • Steve Martland (d. 1959)
 • Diego Masson (d. 1935)
 • Yori-aki Matsudaira (d. 1931)
 • Yoritsune Matsudaira (1907-2001)
 • Colin Matthews (d. 1946)
 • David Matthews (d. 1943)
 • Siegfried Matthus (d. 1934)
 • Nicholas Maw (d. 1935)
 • Stephen Melillo (d. 1957)
 • Arne Mellnäs (1933–2002)
 • Gian-Carlo Menotti (d. 1911)
 • Wim Mertens (d. 1953)
 • Laurent Mettraux (d. 1970)
 • Winfried Michel (d. 1948)
 • Minoru Miki (d. 1930)
 • İlhan Mimaroglu (d. 1926)
 • Everette Minchew (d. 1977)
 • Haruki Mino (d. 1950)
 • Dary John Mizelle (d. 1940)
 • Roscoe Mitchell (d. 1940)
 • Luca Miti (d. 1957)
 • Andrea Molino (d. 1964)
 • Meredith Monk (d. 1942)
 • Roberto Morales Manzanares (d. 1958)
 • Luigi Morleo (d. 1970)
 • Ennio Morricone (d. 1928)
 • Harald Muenz (d. 1965)
 • Veli Mukhatov (1916–2005)
 • Gordon Mumma (d. 1935)
 • Tristan Murail (d. 1947)
N
 • Šarūnas Nakas (d. 1962)
 • Armen Nalbandian (d. 1978)
 • Onute Narbutaite (d. 1956)
 • Olga Neuwirth (d. 1968)
 • Jonathan Newman (d. 1972)
 • Alasdair Nicholson (d. 1961)
 • Dimitri Nicolau (d. 1946)
 • Lewis Nielsen (d. 1950)
 • Svend Nielsen (d. 1937)
 • Joy Nilo (d. 1970)
 • Bo Nilsson (d. 1937)
 • Pehr Henrik Nordgren (d. 1944)
 • Arne Nordheim (d. 1931)
 • Robert Normandeau (d. 1955)
 • Per Nørgård (d. 1932)
 • Ib Nørholm (d. 1931)
 • Emmanuel Nunes (d. 1941)
 • Patrick Nunn (d. 1969)
 • Michael Nyman (d. 1944)
 • Knut Nystedt (d. 1915)
O
 • Anthony Ocana (d. 1980)
 • Gonzalo de Olavide (1934–2005)
 • Franz Martin Olbrisch (d. 1952)
 • César de Oliveira (d. 1977)
 • Pauline Oliveros (d. 1932)
 • Justice Olsson (d. 1949)
 • Chris Opperman (d. 1978)
 • Leo Ornstein (1892–2002)
 • Gabriela Ortiz (d. 1965)
 • Fritz Joseph Orzelek (d. 1956)
 • Mark Osborn (1969–2002)
P
 • José de Paiva Netto (d. 1941)
 • Luis de Pablo (d. 1930)
 • Paul Panhuysen
 • Siraseth pantura-umporn (d. 1982)
 • Åke Parmerud (d. 1953)
 • Sergei Pavlenko (d. 1952)
 • Hilda Paredes (d. 1957)
 • Kyoung Shin Park (d. 1939)
 • Arvo Pärt (d. 1935)
 • Maggi Payne (d. 1945)
 • Carlo Pedini (d. 1956)
 • Georgs Pelécis (d. 1947)
 • Krzysztof Penderecki (d. 1933)
 • Nick Peros (d. 1963)
 • William Perry (d. 1930)
 • Daniel Pesca (d. 1985)
 • Goffredo Petrassi (1904–2003)
 • Daniel Pinkham (1923–2006)
 • Hannu Pohjannoro (d. 1963)
 • Larry Polansky (d. 1954)
 • Andrew Poppy (d. 1954)
 • Francis Pott (d. 1957)
 • Henri Pousseur (d. 1929)
 • Battista Pradal (d. 1962)
 • Simon Proctor
 • John Psathas (d. 1966)
 • Friedrich Puetz (d. 1950)
 • Veli-Matti Puumala (d. 1965)
Q
 • Qu Xiao-song (d. 1952)
R
 • Eliane Radigue (d. 1932)
 • Štěpán Rak (d. 1945)
 • Alexander Raskatov (d. 1953)
 • Karl Aage Rasmussen (d. 1947)
 • Einojuhani Rautavaara (d. 1928)
 • Ray Reach (d. 1948)
 • Steve Reich (d. 1936)
 • Aribert Reimann (d. 1936)
 • Michael Reudenbach (d. 1956)
 • Roger Reynolds (d. 1934)
 • Rolf Riehm (d. 1937)
 • Wolfgang Rihm (d. 1952)
 • Terry Riley (d. 1935)
 • Robert Rival (d. 1975)
 • Imant Raminsh (d. 1943)
 • Manuel Rocha Iturbide (d. 1963)
 • George Rochberg (1918–2005)
 • Ernesto Rodrigues (d. 1959)
 • Uroš Rojko (d. 1956)
 • Ned Rorem (d. 1923)
 • Marco Rosano (d. 1964)
 • Ney Rosauro (d. 1952)
 • David Rosenboom (d. 1947)
 • Niels Rosing-Schow (d. 1954)
 • Stéphane Roy (d. 1959)
 • Mikel Rouse (d. 1957)
 • Poul Ruders (d. 1949)
 • Magdalena Isabel Rula Kaminska (d. 1992)
 • John Rutter (d. 1945)
 • Peter Ruzicka (d. 1948)
 • Frederic Rzewski (d. 1938)
 • Osmo Tapio Räihälä (d. 1964)

 

S
 • Kaija Saariaho (d. 1952)
 • Aulis Sallinen (d. 1935)
 • Sven-David Sandström (d. 1942)
 • Kentaro Sato (d. 1981)
 • Eric Sawyer (d. 1962)
 • Robert Saxton (d. 1953)
 • Peter Schat (1935–2003)
 • Friedrich Schenker (d. 1942)
 • Peter Schickele (d. 1935)
 • Thomas Schmidt-Kowalski (d. 1949)
 • Volker Ignaz Schmidt (d. 1971)
 • Dieter Schnebel (d. 1930)
 • Rodion Schtschedrin (d. 1932)
 • Gunther Schuller (d. 1925)
 • Nicholas Schutz (d. 1979)
 • Kurt Schwaen (d. 1909)
 • Otto M. Schwarz (d. 1967)
 • Salvatore Sciarrino (d. 1947)
 • Flavio Emilio Scogna (d. 1956)
 • Peter Sculthorpe (d. 1929)
 • Tolib Shakhidi (d. 1946)
 • Vladislav Shoot (d. 1941)
 • Pandit Ravi Shankar (d. 1928)
 • Harold Shapero (d. 1929)
 • Alex Shapiro (d. 1962)
 • Gerald M. Shapiro (d. 1942)
 • Hsueh-Yung Shen (d. 1952)
 • Charles Shere (d. 1935)
 • Roberto Sierra (d. 1953)
 • Walentin Silwestrow (d. 1937)
 • Aleksandar Simić (d. 1973)
 • Ezra Sims (d. 1928)
 • Alvin Singleton (d. 1940)
 • Damon Sink (d. 1969)
 • Urmas Sisask (d. 1966)
 • Larry Sitsky (d. 1934)
 • Steven Sivyer (d. 1974)
 • Howard Skempton (d. 1947)
 • Thomas Sleeper (d. 1956)
 • Denis Smalley (d. 1946)
 • Roger Smalley (d. 1943)
 • Dmitri Smirnov or Dmitri Nikolaevich Smirnov (d. 1948)
 • Randall Smith (d. 1960)
 • Reginald Smith Brindle (1917-2003)
 • Ivan Sokolov or Ivan Glebovich Sokolov (d. 1960)
 • Juan Maria Solare (d. 1966)
 • Avo Sõmer (d. 1934)
 • Bent Sørensen (d. 1958)
 • Rick Sowash (d. 1950)
 • Philip Sparke (d. 1951)
 • Bernadette Speach (d. 1948)
 • Andi Spicer (d. 1959)
 • Laurie Spiegel (d. 1945)
 • Frank Lee Sprague (d. 1969)
 • Hans Stadlmair (d. 1929)
 • Michael Staley (d. 1951)
 • Ernstalbrecht Stiebler (d. 1934)
 • Robert Stine (d. 1951)
 • Karlheinz Stockhausen (d. 1928)
 • Richard Stoker (d. 1938)
 • Carl Stone (d. 1953)
 • Ulrich Stranz (1946-2004)
 • Henrik Strindberg (d. 1954)
 • Paul Sturm (d. 1956)
 • Morton Subotnick (d. 1933)
 • Giles Swayne (d. 1946)
 • James Swearingen (d. 1947)
T
 • Timothy C. Takach (d. 1978)
 • Hannes Taljaard (d. 1971)
 • Joby Talbot (d. 1971)
 • Eino Tamberg (d. 1930)
 • Vladimir Tarnopolsky (d. 1955)
 • John Tavener (d. 1944)
 • Noah D. Taylor
 • Robert Taylor (d. 1931)
 • Richard Teitelbaum (d. 1939)
 • James Tenney (1934–2006)
 • Dimitri Terzakis (d. 1938)
 • Daniel Theaker (d. 1967)
 • Alan Theisen (d. 1981)
 • Mikis Theodorakis (d. 1925)
 • Alain Thibault (d. 1956)
 • J.G. Thirlwell (d. 1960)
 • Augusta Read Thomas (d. 1964)
 • Stefan Thomas (d. 1968)
 • Frank Ticheli (d. 1958)
 • Boris Tishchenko (d. 1939)
 • Eino Toppinen (Eicca Toppinen) (d. 1975)
 • Michael Torke (d. 1961)
 • Veljo Tormis (d. 1930)
 • Javier Torres Maldonado (d. in 1968)
 • Ana Torres (d. 1961)
 • Joan Tower (d. 1938)
 • David Del Tredici (d. 1937)
 • Jacques Tremblay (d. 1962)
 • Manfred Trojahn (d. 1949)
 • Stephen Truelove (d. 1946)
 • Dan Trueman
 • Hristo Spasov Tsanoff (d. 1947)
 • Alexander Tschaikowski (d. 1946)
 • Jordan Robert Tucker (d. 1992)
 • Roxanne Turcotte (d. 1960)
 • Mark-Anthony Turnage (d. 1960)
 • Roman Turovsky (d. 1961)
 • Erkki-Sven Tüür (d. 1959)
 • Dmitri Tymoczko (d. 1969)
 • ‘Blue’ Gene Tyranny (d. 1945)
 • Tohgo Takahashi(d. 1961)
U
 • İlhan Usmanbaş (d. 1923)
V
 • Vangelis Papathanasiou
 • Fabio Vacchi (d. 1949)
 • Cesare Valentini (d. 1967)
 • Annette Vande Gorne (d. 1946)
 • Jan Van der Roost (d. 1956)
 • Peteris Vasks (d. 1946)
 • Massimiliano Viel (d. 1964)
 • Lois V Vierk (d. 1951)
 • Pedro Vilarroig (d. 1954)
 • Ian Vine (d. 1974)
 • Ezequiel Viñao (d. 1960)
 • T. Edward Vives (d. 1964)
 • Jan van Vlijmen (1935-2004)
 • Robert Voisey (d. 1969)
 • Kevin Volans (d. 1949)
 • Kirsten Volness (d. 1980)
 • Dimitri Voudouris (d. 1961)
 • Alexander Voustin ya da Vustin(d. 1943)
 • Jan Vriend (d. 1938)
 • Klaas de Vries (d. 1944)
W
 • Jay Wadley (d. 1983)
 • Peter-Jan Wagemans (d. 1952)
 • Christoph Maria Wagner (d. 1966)
 • Errollyn Wallen (d. 1958)
 • Felipe Waller (d. 1971)
 • David Ward-Steinman (d. 1936)
 • Graham Waterhouse (d. 1962)
 • Martin Watt (d. 1971)
 • Hildegard Westerkamp (d. 1946)
 • Paul W. Whear (d. 1925)
 • Eric Whitacre (d. 1970)
 • Bernd Wiesemann (d. 1938)
 • John Williams (d. 1932)
 • Malcolm Williamson (1931 – 2003)
 • Thomas Wilson (1927 – 2001)
 • Brent Witters (d. 1966)
 • Daniel James Wolf (d. 1961)
 • Julia Wolfe (d. 1958)
 • Christian Wolff (d. 1934)
 • Charles Wuorinen (d. 1938)
Y
 • Yitzhak Yedid (d. 1971)
 • Takashi Yoshimatsu (d. 1953)
 • Jun Yamaguchi (d. 1967)
Z
 • Alla Zagaykevych (d. 1966)
 • Hans Zender (d. 1936)
 • Kristoffer Zegers (d. 1973)
 • Jaime Mirtenbaum Zenamon (d. 1953)
 • Heinz Werner Zimmermann (d. 1930)
 • Udo Zimmermann (d. 1943)
 • Walter Zimmermann (d. 1949)
 • Irakli Zinzadse (d. 1964)
 • Evan Ziporyn (d. 1959)
 • John Zorn (d. 1953)
 • Ellen Taaffe Zwilich (d. 1939)